Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Svenskans vokaler och konsonanter

Svenskan har ungefär 35 vokal- och konsonantljud. Lär dig mer om dem för att förbättra ditt uttal.
Samma bokstav kan ofta stå för flera olika ljud. När man lär sig nya språk, är det därför bra att kunna det internationella fonetiska alfabetet IPA (International Phonetic Alphabet). I IPA står varje tecken för ett språkljud. Med IPA undviker man alltså att blanda ihop stavningen med uttalet.
I exemplet nedan ser du hur orden kort och kort båda stavas med o, men eftersom uttalet skiljer sig använder IPA olika tecken: ʊ respektive ɔ.
Man ser också att rt inte uttalas som två olika ljud, utan smälter samman till ʈ, ett t med tungspetsen längre bak i munnen.
Vanliga alfabetet
IPA
kort (som i bankkort)
/kʊʈ/
kort (som i kort hår)
/kɔʈ/
I den här texten får du lära dig de svenska vokal- och konsonantljuden samtidigt som du lär dig hur man skriver dem med IPA.

Vokaler

Svenskar har 9 vokaler som har korta och långa varianter. De korta och långa varianterna skiljer sig inte bara i längd, utan också i kvalitet. Kort e och kort ä sammanfaller. Totalt har svenskan alltså 17 vokalljud.
I tabellen finns alla svenskans vokalljud i IPA med ett inspelat exempel. Tecknet ː visar att ljudet före är långt.
Vokal (IPA)
Exempel
Vanlig stavning
/siːl/ sil
i
ɪ
/sɪlː/ sill
i
/heːl/ hel
e
ɛː
/hɛːl/ häl
ä
ɛ
/hɛtːa/ hetta
ä, e
ɑː
/mɑːt/ mat
a
a
/matː/ matt
a
/moːl/ mål
å
ɔ
/mɔlː/ moll
å, o
/buːt/ bot
o
ʊ
/bʊtː/ bott
o
ʉ̟ː
/fʉːl/ ful
u
ɵ
/fɵlː/ full
u
/syːl/ syl
y
ʏ
/sʏlː/ syll
y
øː
/nøːt/ nöt
ö
œ
/nœtː/ nött
ö

Ära och öra

Många uttalar ɛ(ː) och øː med munnen mer öppen när de följs av ett r:
/æːra/ ära
/œːra/ öra

Konsonanter

Svenskan har totalt 18 konsonantljud. Många som lär sig svenskan har svårt med sje- och tje-ljuden (ɧ och ɕ) samt r. Uttalet av r skiljer sig också mycket mellan olika delar av landet.
I tabellen finns alla svenskans konsonantljud i IPA (International Phonetic Alphabet) med ett inspelat exempel.
Konsonant (IPA)
Exempel
Vanlig stavning
p
/puːl/ pol
p
b
/buːk/ bok
b
t
/tuːk/ tok
t
d
/duːp/ dop
d
k
/kuːn/ kon
k, c
g
/ɡuːd/ god
g
f
/fuːt/ fot
f
s
/suːt/ sot
s, z, c
ɕ
/ɕuːl/ kjol
tj, kj, k
ɧ
/ɧuːk/ sjok
sj, stj, skj, sch, g, j (och många fler!)
h
/huːt/ hot
h
m
/muːd/ mod
m
n
/nuːd/ nod
n
ŋ
/lɔŋ/ lång
ng
r
/ruːv/ rov
r
l
/luːv/ lov
l
v
/voːt/ våt
v
j
/juːrd/ jord
j, g, gj, hj, lj, dj

Olika uttal av r

Ett vanlig missförstånd är att r alltid uttalas som rullande ljud. Uttalet av r varierar stort mellan olika regioner i Sverige och mellan olika talare. Dessutom påverkas r:et av ljuden det omges av (det genomgår assimilation).
Tabellen nedan visar några r-uttal som förekommer i olika varieteter av svenska.
Uttal (IPA)
r
ɾ
ʐ
ɹ
ʀ
ʁ

Assimilationer med r

I många talares svenska smälter r:et samman med omgivande ljud. Det kallas assimilation. Denna assimilation sker både inom ord och mellan ord. (Detta händer inte i till exempel finlandssvenskan eller skånskan.)
Assimilation (IPA)
Exempel
ʈ
/kɔʈː/ kort
ɖ
/muːɖ/ mord
ɳ
/tuːɳ/ torn
ɭ
/poːɭa/ porla
ʂ
/kɔʂː/ kors