Låta bli

I svenskan finns det ett uttryck som betyder att man aktivt undviker att göra eller röra något: låta bli.
Låta bli betyder att man inte börjar göra något eller slutar göra något.
De vanligaste konstruktionerna är låta bli att göra något och låta bli något.
Jag försöker att låta bli att äta godis under veckorna.
English | 中文
I'm trying to not eat candy during the week.
我试着在一周内不吃糖果。
Det vore bra om du lät bli att reta honom.
English | 中文
It would be good if you stopped teasing him.
你最好别再拿他开玩笑了。
Om du kunde låta bli att pilla på din telefon hela tiden, skulle vi kunna ha det riktigt trevligt tillsammans.
English | 中文
If you could stop fiddling with your phone all the time, we could have a really nice time together.
如果你能不再一直玩手机,我们可以一起玩得很开心。
Det kan också betyda att man inte rör eller använder något.
Låt bli din telefon!
English | 中文
Stop using your phone!
不要用你的手机!
Låt bli! Gör det inte / Rör den inte!
English | 中文
Don’t touch it! / Stop it!
不要碰它! / 不要!
Hon är helt betuttad och kan inte låta bli honom!
English | 中文
She is completely entranced and cannot resist touching him.
她完全被迷住了,忍不住要抚摸他。

Mer läsning