Lära eller undervisa

Lära (någon)

⚠️
någon lär någon något
Att lära någon något är att
  • visa för någon hur något görs
  • förklara för någon hur något är eller fungerar.
Han lärde mig att fiska.
English | 中文
He taught me how to fish.
他教会了我如何钓鱼。
Vill du lära mig hur man bakar bullar?
English | 中文
Do you want to teach me how to bake buns?
你愿意教我如何烤面包圈吗?
När man lär sig något, får man veta hur man ska göra eller hur något är eller fungerar.
Jag har lärt mig att fiska.
English | 中文
I have learned how to fish.
我学会了如何钓鱼。
I går lärde jag mig hur man bakar bullar.
English | 中文
Yesterday, I learned how to bake buns.
昨天,我学会了如何烤面包圈。
⚠️
Hjälpverbet lär är ett annat verb som uttrycker att något är baserat på vad någon annan har sagt eller att det är en gissning. Det finns bara i presens (lär).
Han lär vara rik.
English | 中文
He is said to be rich.
据说他很富有。
Hon lär inte följa med på resan.
English | 中文
She probably won't come along on the trip.
她估计不会跟着去旅行。

Lära ut

⚠️
någon lär ut något (till någon)
När fokus ligger på vad som man visar eller förklarar, används ofta lära ut. Man kan fortfarande säga vem som är mottagare, men då används till någon.
En historielärare lär ut historia.
English | 中文
A history teacher teaches history.
一个历史老师教授历史。
Hon lär ut grunderna i piano.
English | 中文
She teaches the basics of piano.
她教授钢琴的基础知识。
Han lär ut trädgårdsskötsel till alla som är intresserade.
English | 中文
He teaches gardening to anyone who is interested.
他向所有感兴趣的人教授园艺。

Lära upp

⚠️
någon lär upp någon (till någon)
Lära upp används främst när någon lär någon något så att den kan börja jobba inom ett visst yrke eller liknande. Här uttrycker till någon vad personen blir för något.
Jag lär upp henne till kock.
English | 中文
I am training her to become a chef.
我在培训她成为一名厨师。

Lära (in)

⚠️
någon lär (in) (något)
Lära kan också användas i samma betydelse om lära sig, ofta med verbpartikeln in. Detta används mest i vissa konstruktioner, så om du är osäker är det alltid bäst att välja lära sig.
Har du lätt för att lära? Har du lätt för att lära dig?
English | 中文
Do you have an easy time learning?
你学习起来容易吗?
Han lärde in reglerna utantill. Han lärde sig reglerna utantill.
English | 中文
He memorized the rules by heart.
他把规则记在了心里。
Man lär så länge man lever. Man lär sig så länge man lever.
English | 中文
One learns as long as one lives.
人活到老,学到老。
I många fall är det bara lära sig som passar.
Hon lärde sig svenska på ett år. Hon lärde svenska på ett år.
English | 中文
She learned Swedish in one year.
她用了一年的时间学会了瑞典语。

Undervisa

⚠️
någon undervisar (någon) (i något) (någonstans)
När man undervisar, lär man ut kunskaper i något ämne eller någonstans. Undervisning ges oftast i grupp, den är huvudsakligen muntlig och framför allt är den organiserad.
Anna undervisar i svenska.
English | 中文
Anna teaches Swedish.
Anna 教授瑞典语。
Jakob undervisar på universitetet.
English | 中文
Jakob teaches at the university.
Jakob 在大学教书。
Lärare undervisar.
English | 中文
Teachers teach.
老师教书。
Undervisa är mest likt lära ut, men hos undervisa är fokus ofta på ämnet, platsen och den organiserade formen. Hos lära ut är fokus ofta bara ämnet.
Anna undervisar i svenska. Anna lär ut svenska.
Anna undervisar på universitetet. Anna lär ut på universitetet.
Anna undervisar eleverna. Anna lär ut till eleverna.

Mer läsning