Betyda eller mena?

Betyda

Ha som innebörd

Betyda betyder ’ha som innebörd eller betydelse’. Det används ofta med saker, ord, fraser, handlingar eller andra abstrakta företeelser.
Vad betyder det här ordet?
English | 中文
What does this word mean?
这个词是什么意思?
Vet du vad den här frasen betyder?
English | 中文
Do you know what this phrase means?
你知道这个短语是什么意思吗?
Tystnad betyder inte alltid samtycke.
English | 中文
Silence doesn't always mean consent.
沉默并不总是表示同意。

Vara viktig

Betyda kan också betyda ’vara viktig’.
Musik betyder mycket för mig.
English | 中文
Music means a lot to me.
音乐对我来说意义重大。
Din vänskap betyder mycket för mig.
English | 中文
Your friendship means a lot to me.
你的友谊对我来说意义重大。

Innebära, få som resultat

Den tredje betydelsen hos betyda är ’ha/få som resultat’, ’innebära’.
Den här löneförhöjningen betyder att vi har råd att åka till Sverige.
English | 中文
This pay raise means that we can afford to go to Sweden.
这次加薪意味着我们可以负担得起去瑞典的费用。

Mena

Syfta på något eller vill säga något

Mena betyder bland annat att man syftar på något, vill säga något.
Vad menar du?
English | 中文
What do you mean?
你是什么意思?
Seriöst, jag menar det!
English | 中文
Seriously, I mean it!
认真的,我是认真的!
Hon menade inte vad hon sa.
English | 中文
She didn't mean what she said.
她说的话并不是真心的。
Du vet precis vad jag menar.
English | 中文
You know exactly what I mean.
你知道我在说什么。
Menar du mig?
English | 中文
Are you referring to me?
你是在指我吗?

Ha som åsikt

Mena kan också betyda att man har något som åsikt.
Jag menar att det är en dålig idé.
English | 中文
I mean that it's a bad idea.
我的意思是这是一个不好的想法。

Ha som syfte eller intention

Slutligen används mena om vad någon har som syfte eller intention.
Hon menade inte att göra dig ledsen.
English | 中文
She didn't mean to make you upset.
她并不是有意让你不开心的。
Han menar väl.
English | 中文
He means well.
他的出发点是好的。
Det var inte illa menat.
English | 中文
It wasn't meant badly.
这不是恶意的。
Vad menar du med att göra så här mot mig?
English | 中文
What do you mean by doing this to me?
你这样对我是什么意思?

Mer läsning