Hel, all eller varje?

Hel, helt, hela

Hel som adjektiv kan betyda ’fullständig’ eller ’som har alla delar’. Motsatsen är halv. Att något är helt betyder att inga delar saknas.
Hel böjs: hel, helt, hela.
Han åt en hel tårta.
English | 中文
He ate an entire cake.
他吃了整整一块蛋糕。
Renoveringen tog ett helt år.
English | 中文
The renovation took a whole year.
翻新工程花费了整整一年的时间。
Tänker du äta hela tårtan eller vill du dela den med mig?
English | 中文
Are you planning to eat the whole cake or would you like to share it with me?
你打算一个人吃完整个蛋糕,还是想和我分享一下?
Hel som adjektiv betyder också ’inte sönder’. I dessa fall är trasig och sönder motsatsord.
Jag har inga hela byxor att sätta på mig.
English | 中文
I have no whole pants to put on.
我没有完好的裤子可以穿。
Taket var inte helt längre, så regnvattnet läckte in.
English | 中文
The roof was no longer whole, so the rainwater leaked in.
屋顶不再完整,所以雨水漏了进来。
Formen hela är också ett adverb. Som adverb betyder det ’så mycket som’.
Det kom hela 55 000 besökare på utställningen.
English | 中文
An impressive 55,000 visitors attended the exhibition.
展览吸引了高达5.5万名观众。
Polisen tog fast hela 30 stycken rattfyllerister.
English | 中文
The police caught a whopping 30 drunk drivers.
警方抓获了整整30名酒驾司机 (令人震惊)
Formen helt kan användas som gradadverb i betydelsen ’fullständigt’. I dessa fall används det tillsammans med adjektiv.
Mina skor är helt blöta. fullständigt blöta, alldeles blöta
English | 中文
My shoes are completely wet.
我的鞋子完全湿透了。
Är du helt knäpp? fullständigt knäpp, alldeles knäpp
English | 中文
Are you completely crazy?
你是不是完全疯了?

All, allt, alla

All betyder ’hela mängden’ eller ’den totala mängden’. Hel handlar om en helhet, men all handlar om en mängd.
All böjs: all, allt alla.
Han använder all sin tid till att läsa böcker.
English | 中文
He spends all his time reading books.
他把所有时间都用来读书。
Måste du köpa allt skräp som du ser?
English | 中文
Do you have to buy all the junk you see?
你真的需要买你看到的所有垃圾东西吗?
Alla elever fick underkänt på provet.
English | 中文
All the students failed the test.
所有学生都在考试中不及格。
Allt och alla kan också användas självständigt. I dessa fall betyder allt ’alla saker’ och alla betyder ’alla människor’.
Har du packat allt?
English | 中文
Have you packed everything?
你把所有东西都打包了吗?
Var är alla?
English | 中文
Where is everyone?
大家都在哪里?
Alla applåderade och ropade ”bravo”.
English | 中文
Everyone applauded and shouted "bravo."
所有人鼓掌并喊道“太好了!”

Varje

Varje betyder i princip samma sak som alla, men perspektivet är inte ’alla tillsammans’ utan ’alla enskilda, en och en’. Efter alla blir det plural, men efter varje blir det singular, eftersom fokus är på en person eller sak i taget. Varje böjs inte.
Jag tränar varje dag. alla dagar
English | 中文
I exercise every day.
我每天都锻炼。
Hon skakade hand med varje person hon hälsade på. med alla hon hälsade på
English | 中文
She shook hands with every person she greeted.
她和每一个她打招呼的人握手。
Han förstör varje fest med sina dåliga skämt. alla fester
English | 中文
He ruins every party with his bad jokes.
他的糟糕笑话总是毁掉每一个派对。
Om man vill understryka att det gäller varje utan några undantag, kan man använda varenda i stället för varje. Vardagligt säger man också varendaste och vareviga.
Grannens hundar skäller varenda natt.
English | 中文
The neighbor's dogs bark every single night.
邻居的狗每个晚上都会叫。
Den här boken var värd varenda krona.
English | 中文
This book was worth every single penny.
这本书每一分钱都值得。

Mer läsning