Tillfälle eller tillfällighet?

Tillfälle

Ett tillfälle är en tidpunkt.
Det passar inte just nu. Kan vi ta det vid ett annat tillfälle?
English | 中文
Now is not a good time. Can we do it at another time?
现在时机不好。我们能换个时间吗?
Ett tillfälle kan också vara en möjlighet eller en tidpunkt då det passar att göra något.
Vi måste ta vara på det här tillfället.
English | 中文
We must seize this opportunity.
我们必须抓住这个机会。

Uttryck med tillfälle

för tillfället
just nu, för närvarande
Vi har för tillfället problem med våra servrar.
We are currently experiencing problems with our servers.
我们的服务器目前遇到了问题。
vid flera tillfällen, vid upprepade tillfällen
flera gånger
Du har vid upprepade tillfällen ställt till med bråk. Nu får det räcka!
You have repeatedly caused trouble. That's enough!
你已经多次造成麻烦。这就够了!
ta tillfället i akt passa på
Ska vi ta tillfället i akt medan vi kan köpa bilen billigt?
Should we take this opportunity while we can buy the car cheaply?
既然现在买车便宜,我们是不是应该抓住这个机会?
inte ha tillfälle inte kunna, inte ha tid
Jag har inte tillfälle i dag. Går i morgon bra?
I don't have time today. Is tomorrow okay?
我今天没时间。明天可以吗?
det finns tillfällen då ibland
Det finns tillfällen då jag tvivlar på mig själv.
There are times when I doubt myself.
有时候我会怀疑自己。
invänta det rätta tillfället
Vi har en plan. Vi måste bara invänta det rätta tillfället.
We have a plan. We just have to wait for the right moment.
我们有个计划,只需要等待合适的时机。
Tillfället gör tjuven. Vem som helst kan stjäla om möjlighet ges.
Barnen vet att det är fel att ta godis från godisskålen utan att fråga först, men tillfället gör tjuven.
The children know that it is wrong to take candy from the candy bowl without asking first, but opportunity makes the thief.
孩子们知道未经允许就从糖果碗里拿糖果是错误的,但机会往往会诱使人犯罪。

Tillfällighet

En tillfällighet är något som inte var planerat, ett sammanträffande.
Det var en ren tillfällighet att vi träffades.
English | 中文
It was a pure coincidence that we met.
我们的相遇纯粹是一种巧合。
Var det planerat eller var det en tillfällighet?
English | 中文
Was it planned or was it a coincidence?
这是有计划的还是一个巧合?

Uttryck med tillfällighet

av en tillfällighet utan att det var planerat eller förutsett
Jag hittade den här boken på biblioteket av en tillfällighet.
I found this book in the library by chance.
我是在图书馆偶然发现这本书的。

Mer läsning