Behålla eller bibehålla?

Behålla och bibehålla är två verb som är ganska lika både till formen och betydelsen. Båda verben betyder ’ha kvar’, men de används inte likadant.

Behålla

Behålla används generellt i betydelsen ’ha kvar’. När man behåller något, förlorar men det inte.
Partiet försökte förgäves att behålla makten i landet.
English | 中文
The party tried in vain to retain power in the country.
该党试图徒劳地在国家保持权力。
I stressiga situationer är det viktigt att behålla lugnet.
English | 中文
In stressful situations, it is important to stay calm.
在紧张的情况下,保持冷静非常重要。
De var rädda att de inte skulle få behålla jobben under lågkonjunkturen.
English | 中文
They were afraid that they wouldn't be able to keep their jobs during the recession.
他们担心在经济衰退期间无法保住工作。
Armén har hittills lyckats behålla kontrollen av området.
English | 中文
The army has so far managed to maintain control of the area.
到目前为止,军队成功地保持了对该地区的控制。
Förra årets vinnare har behållit ledningen i den första halvan av årets tävling.
English | 中文
Last year's winner has maintained the lead in the first half of this year's competition.
去年的冠军在今年比赛的上半场保持领先。
Om du lämnar kön behåller du inte din plats.
English | 中文
If you leave the queue, you do not keep your place.
如果你离开队伍,你将不再保留原来的位置。

Bibehålla

Bibehålla betyder också ’ha kvar’, men när man bibehåller något, har man kvar det utan att det förändras. Det som man bibehåller är alltså kvar i samma tillstånd. Man skyddar det från förändring och bevarar det som det är.
När hon blev arbetslös kunde de inte bibehålla samma levnadsstandard.
English | 中文
When she became unemployed, they could not maintain the same standard of living.
当她失业时,他们无法维持相同的生活水平。
Det är svårt att öka produktionstakten samtidigt som man bibehåller produktens kvalitet.
English | 中文
It is difficult to increase the production rate while maintaining the quality of the product.
在保持产品质量的同时提高生产速度是很困难的。
Strumporna är gjorda av ett speciellt material för att de ska bibehålla formen.
English | 中文
The socks are made of a special material so that they maintain their shape.
这些袜子是由一种特殊材料制成的,以保持它们的形状。
Nuvarande nivå måste bibehållas.
English | 中文
The current level must be maintained.
当前水平必须保持。

Mer läsning