Frastyper

Det är praktiskt att tala om ordklasser när man beskriver enskilda ord. Men när man ska beskriva hur orden bildar satser och meningar, är det nödvändigt att prata om de grupper som orden bildar med varandra. Dessa grupper kallas för fraser.
Man kan dela in fraserna i olika typer utifrån vilken form de har och vilka funktioner de brukar ha i satser. Vanligtvis utgår man ifrån vilket det mest centrala ordet i frasen är, det så kallade huvudordet.
Några vanliga frastyper:
  • adjektivfras
  • prepositionsfras
  • adverbfras
När man bildar satser, talar man ofta om vilken funktion olika fraser har i satsen. Detta kallas för satsdelar. En nominalfras (= form) kan till exempel vara subjekt eller objekt (= funktioner) i en sats.

Mer läsning