Hålla på + att eller och?

Hålla på att

Hålla på att kan ha två betydelser.
Det kan betyda att något nästan händer, alltså att det är nära att hända.
Han höll på att ramla över kanten.
English | 中文
He was about to fall over the edge.
他差点要掉下悬崖了。
Jag håller på att missa bussen, så nu måste vi springa.
English | 中文
I'm about to miss the bus, so we have to run now.
我差点要错过公交车了,所以我们现在必须要赶紧跑。
Det kan också betyda att något är pågående, alltså att det har en viss utsträckning i tiden.
Trädet håller på att välta över huset.
English | 中文
The tree is about to fall over the house.
这棵树快要倒在房子上了。
Karl håller på att laga mat.
English | 中文
Karl is cooking right now.
Karl 正在做饭。
💡
Efter att står verbet i infinitiv, verbets grundform: hålla på att göra något.

Hålla på och

Hålla på och har bara den andra betydelsen, alltså att något är pågående och har en viss utsträckning i tiden.
Karl håller på och lagar mat.
English | 中文
Karl is cooking.
Karl 正在做饭。
Många föredrar hålla på och framför hålla på att när något är pågående.
Jag håller på och nattar barnen. Jag håller på att natta barnen.
English | 中文
I'm putting the kids to bed.
我正在哄孩子睡觉。
Men när subjektet inte är levande föredrar de flesta ändå hålla på att.
Huset håller på att brinna ner.
Sällan: Huset håller på och brinner ner.
English | 中文
The house is about to burn down.
房子快要着火烧毁了。
💡
Efter hålla på och står verbet i samma form som hålla:
hålla på och städa håller på och städar höll på och städade

Mer läsning