Hända, ske eller inträffa?

Hända, ske och inträffa betyder ungefär samma sak. Ibland är de utbytbara:
Vad är det som händer? Vad är det som sker?
English | 中文
What’s happening?
发生了什么事?
Det har hänt en olycka. Det har skett en olycka. Det har inträffat ett olycka.
English | 中文
There has been an accident.
发生了一起事故。
Även om de ofta är utbytbara, har de lite olika betydelser.

Hända

Hända används om sådant som vi inte direkt kan påverka.
Det var inte med meningen. Det bara hände!
English | 中文
It was not my intention. It just happened!
这并不是我的本意。它只是发生了!
Ofta är det en del av flera andra saker, en serie av händelser.
Vad hände under gårdagen?
English | 中文
What happened yesterday?
昨天发生了什么?
Ingen vet vad som händer sen.
English | 中文
Nobody knows what happens next.
没有人知道接下来会发生什么。
I många sammanhang har hända en negativ betydelse.
Tänk om något skulle hända dig.
English | 中文
What if something were to happen to you?
如果你出了什么事怎么办?
Du ser ledsen ut. Har det hänt något?
English | 中文
You look sad. Did something happen?
你看起来很悲伤。发生了什么事吗?

Uttryck med hända

Det händer ibland är det så
Det händer att jag funderar på att säga upp mig.
English | 中文
There are times when I think about resigning.
有的时候,我想过要辞职。
Det må vara hänt! det kan man acceptera
Det må vara hänt att jag betalar åt honom, men jag tänker inte göra det varje gång.
English | 中文
I may sometimes pay for him, but I don't intend to do it every time.
我有时可能会为他付钱,但我不打算每次都这样做。
Det kan väl hända det är kanske så
Det kan väl hända att jag sa så, men jag menade det inte.
English | 中文
I may have said that, but I didn't mean it.
我可能说过了,但我不是这个意思。
Låtsas som att ingenting hänt låtsas som att allting är som vanligt
Han välte ner en hylla med ägg i affären men gick bara därifrån och låtsades som att ingenting hänt.
English | 中文
He knocked over a shelf of eggs in the shop but just walked away and pretended nothing happened.
他打翻了店里的一架子鸡蛋,但只是走开,假装什么都没发生。
Sådant händer uttrycker att tråkiga saker händer och att man får acceptera det
Sådant händer. Vi får en ny chans i morgon.
English | 中文
That’s life. We will have another chance tomorrow.
这就是生活。我们明天还有机会。

Ske

Ske används om olika förlopp eller händelser. Det använd både om processer som pågår under en längre tid och mer plötsliga händelser.
Det skedde många bilolyckor förra året.
English | 中文
There were many car accidents last year.
去年发生了很多车祸。
Flytten kommer att ske först nästa år.
English | 中文
The move won’t take place until next year.
搬家要等到明年才会发生
Ofta används det tillsammans med substantiv som är bildade av verb.
renoveringen sker (någon renoverar)
förändringen sker (någon eller något förändrar något)
uppdateringen sker (något uppdateras)
Ske är vanligt i texter där man försöker undvika att säga vem det är som gör något.

Uttryck med ske

Ska ske! används som bekräftelse på en order
Ska ske!
English | 中文
Righto! / Yes, sir! / Aye!
是的! / 收到!
Allt som händer och sker allt som sker
Det är svårt att hänga med i allt som händer och sker.
English | 中文
It is difficult to keep up with everything that is happening.
要跟上正在发生的一切是很困难的。

Inträffa

Inträffa används för att beskriva oväntade händelser. Fokus ligger på tidpunkten eller platsen. Något som inträffar är ofta ganska plötsligt, alltså inget som händer under en längre tid.
Olyckan inträffade sent på kvällen.
English | 中文
The acccident occurred late in the evening.
事故发生在傍晚。
En annan betydelse hos inträffa är ’infalla’. I denna betydelse beskriver inträffa när en högtid är under ett visst år.
Julafton inträffar på en lördag i år.
Julafton infaller på en lördag i år.
English | 中文
Christmas Eve falls on a Saturday this year.
今年的平安夜是在一个星期六。

Uttryck med inträffa

Det inträffade det som har inträffat
Vi kommer aldrig att glömma det inträffade.
English | 中文
We will never forget these events.
我们将永远不会忘记这些事件。
Jag ser allvarligt på det inträffade.
English | 中文
I take this incident seriously.Jag ser allvarligt på det inträffade.
我认真对待这一事件。

Mer läsning