Ska, tänker eller kommer att?

Svenskans verb har ingen egen form för futurum. I stället använder man ofta hjälpverben ska, tänker eller kommer att.
Men ett av de vanligaste sätten att prata om framtiden på svenska är faktiskt inte att använda ska, tänker eller kommer att. Utan det är att använda presens. Att det handlar om framtid markeras med ett tidsadverbial:
Jag har tre lektioner i morgon.
English | 中文
I have three lessons tomorrow.
我明天有三节课。
Nästa år åker vi till Spanien på semester.
English | 中文
Next year we're going to Spain for vacation.
明年我们会去西班牙度假。
Men det är förstås också vanligt att använda ska, tänker eller kommer att. Här får du lära dig skillnaden i hur de används.

Ska

Planerar att

Ska talar om vad subjektet har för intention. Det uttrycker en ganska subjektiv syn på framtiden. Det är inte säkert att det verkligen kommer att hända. Alla planer förverkligas inte. Preteritumformen är skulle, och den kan användas även om planen aldrig förverkligades eftersom det bara uttrycker en intention eller plan.
Jag ska se en film i kväll.
English | 中文
I'm going to watch a movie tonight.
今晚我要看电影。
Han ska träffa några kompisar i morgon.
English | 中文
He's going to meet some friends tomorrow.
他明天要和一些朋友见面。
Hon skulle ta bussen som gick klockan 8, men hon missade den.
English | 中文
She was going to take the bus that left at 8 o'clock, but she missed it.
她本来要乘坐8点的公交车,但是她错过了。
Hon skulle ta bussen som gick klockan 8, och hon hann precis med den.
English | 中文
She was going to take the bus that left at 8 o'clock, and she barely made it in time.
她打算搭乘八点发车的公交车,而且她紧赶慢赶还是准时赶上了。

Det påstås, lär

Ska används också när man har hört att något är eller ska bli på ett visst sätt. Det behöver inte handla om framtiden i detta fall.
Han ska vara rik. Han lär vara rik.
English | 中文
He is said to be rich.
据说他很有钱。
Det ska regna i morgon. Det sägs att det kommer att regna i morgon.
English | 中文
It's supposed to rain tomorrow.
明天应该会下雨。
Lär dig mer om skillnaden mellan ska och lär: Ska eller lär?

Om förflyttning

Ska används dessutom om förflyttning. I dessa fall används ska ensamt, utan ett infinit verb (till exempel eller åka):
Jag ska till skolan i morgon.
English | 中文
I'm going to school tomorrow.
明天我要去上学。
När ska du till tåget?
English | 中文
When are you going to the train?
你什么时候去坐火车?
Han skulle hem för att äta.
English | 中文
He was going home to eat.
他要回家吃饭。
Lär dig mer om detta ska: Ska någonstans.

Måste

Ska används också i betydelsen ’måste’, men då behöver det inte handla om framtiden.
I morgon ska du städa rummet!
English | 中文
Tomorrow you have to clean your room!
明天你必须打扫房间!
Du ska hålla vad du lovar.
English | 中文
You must keep your promises.
你得信守承诺。

Tänker

Tänker används som ska i den första betydelsen: om planer. Tänker uttrycker alltså någons intention, vad subjektet planerar att göra. Man kan säga att det betyder ’planerar att’. Andra synonymer är ämnar och har för avsikt.
Jag tänker se en film i kväll.
Jag ska se en film i kväll.
English | 中文
I'm planning to watch a movie tonight.
我打算今晚看一部电影。
Han tänker träffa några kompisar i morgon.
Han ska träffa några kompisar i morgon.
English | 中文
He's planning to meet some friends tomorrow.
他打算明天见一些朋友。

Kommer att

Kommer att används om framtiden när det inte handlar om vad subjektet har för planer eller intentioner. Det är ofta utbytbart mot presens.
Preteritumformen är kom att. Till skillnad från skulle, innebär kom att att det är sant. Kommer att uttrycker faktisk framtid.
Jag undrar vilket lag som kommer att vinna. vilket lag som vinner
English | 中文
I wonder which team will win.
我在想哪个队会赢。
Hur sen är du? Kommer du att missa tåget? Missar du tåget?
English | 中文
How late are you? Will you miss the train?
你迟到多久了?你会错过火车吗?
Hon var bara en enkel bondflicka, men hon kom att bli president. hon blev senare president
English | 中文
She was just a simple farm girl, but she went on to become the president.
她只是一个普通的农家女孩,但她最终成为了总统。

Ska jämfört med kommer att

Om man använder ska och kommer att tillsammans blir skillnaden ganska tydlig:
Han ska resa till Kina i morgon, men han kommer kanske att missa flyget.
English | 中文
He is supposed to travel to China tomorrow, but he might miss the flight. 他明天本该去中国,但他可能会错过飞机。
Det ska regna i morgon, men det kommer säkert att bli ganska varmt ändå.
English | 中文
It's supposed to rain tomorrow, but it will probably still be quite warm.
明天预计会下雨,但天气应该还是相当温暖。

Mer läsning