Fler eller flera?

Ordet flera kan användas på två sätt, men fler bara kan användas på ett av dessa sätt.

Större antal

För det första kan fler och flera båda betyda ’större antal’. De uttrycker en jämförelse.
Jag har fler böcker än du.
Jag har flera böcker än du.
English | 中文
I have more books than you.
我比你有更多的书。
Kommer det fler säsonger av Game of Thrones? Kommer det flera säsonger av Game of Thrones?
English | 中文
Will there be more seasons of Game of Thrones?
《权力的游戏》还会有更多季吗?
💡
I betydelsen ’större antal’ är fler och flera utbytbara, men flera uppfattas av många som lite vardagligare.

Många

För det andra kan flera betyda ’många’ eller ’åtskilliga’. Här handlar det inte om någon jämförelse, utan om ett obestämt antal högre än ett. I den här betydelsen kan man bara använda flera.
– Har du varit i Göteborg någon gång? – Ja, flera gånger. – Ja, fler gånger.
English | 中文
“Have you ever been to Gothenburg?”
“Yes, several times.”
“你去过哥德堡吗?”
“是的,去过好几次。”
Jag trodde att jag skulle vara ensam på biblioteket, men det var flera andra där. Jag trodde att jag skulle vara ensam på biblioteket, men det var fler andra där.
English | 中文
I thought I would be alone at the library, but there were several others there.
我以为我会在图书馆里独自一人,但是那里还有好几个其他人。

Mer läsning