Verkligen eller faktiskt?

Verkligen

Satsadverbialet verkligen används förstärkande. Det betonar att det som sägs är sant, även om man inte kunde tro det. Verkligen markerar att något inte bara är struntprat eller bara verkar vara på ett visst sätt.
Man kunde tro att han ljuger, men hans morfar är verkligen OS-medaljör.
English | 中文
You might think he’s lying, but his grandfather really is an Olympic medalist.
可能会认为他在撒谎,但他的外公真的是一位奥运奖牌获得者。
Vi kunde inte tro våra ögon, men månen var verkligen blodröd.
English | 中文
We couldn’t believe our eyes, but the moon was really blood red.
我们无法相信自己的眼睛,但月亮确实是血红色的。
Fotografier är en sak, men han var verkligen snygg i verkligheten också.
English | 中文
Photographs are one thing, but he was really handsome in person too.
照片是一回事,但他在现实中也真的很帅。

För att ge extra tyngd

När verkligen är betonat ger det först och främst tyngd till det sagda:
Han är verkligen snygg! väldigt
English | 中文
He's really handsome!
他真的很帅!

Ordföljd

Verkligen används vanligtvis varken först eller sist i satsen. Det står helst på satsadverbialens vanliga plats.
Jag vill verkligen följa med. Jag vill följa med verkligen. Verkligen vill jag följa med.

Faktiskt

Faktiskt används för att markera att det som sägs är sant, trots att man kanske trodde eller förväntade sig någonting annat. Faktiskt uttrycker därför ofta att något är lite konstig, förvånande eller oväntat.
Jag tog tåget till Göteborg, och jag kom faktiskt i tid. konstigt nog, det kunde man inte förvänta sig
English | 中文
I took the train to Gothenburg, and I actually arrived on time.
我坐火车去了哥德堡,而且我居然准时到达了。
Jag älskar Star Wars, men jag tyckte faktiskt inte om den senaste filmen. det är sant, trots att man inte kunde tro det
English | 中文
I love Star Wars, but I actually didn't like the latest movie.
我喜欢星球大战,但我实际上并不喜欢最新的电影。
Han trodde att klockan var 8, men den var faktiskt bara 7. trots allt
English | 中文
He thought it was 8 o'clock, but it was actually only 7.
他以为是8点钟,但实际上只有7点钟。
Svenskan har många vokaler, men danskan har faktiskt fler.
English | 中文
Swedish has many vowels, but Danish actually has more.
瑞典语有很多元音,但丹麦语实际上更多。

När man ber om förståelse

Faktiskt kan också användas när man ber om förståelse från lyssnaren:
Du, jag vill faktiskt inte följa med.
English | 中文
You know what, I actually don't want to come along.
你知道吗,实际上我不想一起去。
Du måste faktiskt förstå att han får bestämma själv.
English | 中文
You really have to understand that he gets to decide for himself.
你真的必须理解他可以自己决定。
Jag har faktiskt inte tid nu.
English | 中文
Actually, I don't have time now.
实际上,我现在没有时间。

Faktiskt används sällan i frågor

Faktiskt används vanligtvis inte i frågor.
Vill du verkligen inte följa med? Vill du faktiskt inte följa med?

Inte bara för att ge tyngd

Faktiskt används inte endast för att ge tyngd. Jämför:
Hon är verkligen snäll. väldigt
English | 中文
She's really kind.
她真的很善良。
Hon är faktiskt snäll. trots att man inte kan tro det
English | 中文
She's actually kind.
她实际上很善良。
Till skillnad från verkligen uttrycker faktiskt att något är på ett visst sätt trots allt eller i själva verket. Ofta uttrycker det förvåning över det som sägs.
Norrland är faktiskt större än man tror. Det kunde man inte tro!
English | 中文
Norrland is actually bigger than one might think.
其实,诺尔兰地区比人们想象的要大。
Norrland är verkligen större än man tror. Obetonat: Det är inget man bara säger! Betonat: Det är mycket större än man tror!
Jag trodde att filmen skulle vara tråkig, men det var den faktiskt inte. Den var förvånansvärt intressant!
Jag trodde att filmen skulle vara tråkig, men det var den verkligen inte. Obetonat: I verkligheten var det inte så! Betonat: Den var absolut inte tråkig, utan snarare jätteintressant!

Vanliga frågor

Är faktiskt och verkligen utbytbara?
Nej, de är inte utbytbara. Vilket ord man väljer påverkar betydelsen.
Är faktiskt och verkligen adverb eller satsadverbial?
Både och. Adverb är ordklassen som orden tillhör, och satsadverbial är funktionen som de brukar ha i en sats.

Mer läsning