Hos

Hos används för att uttrycka att någon är nära eller bredvid någon. Det kan till exempel vara i någons hem eller bara i närheten av någon.
Jag är hemma hos Juha.
English | 中文
I am at Juha's home.
我在Juha家。
Hon är hos Carolina.
English | 中文
She is at Carolina's place.
她在Carolina家。
Får jag sitta hos dig?
English | 中文
May I sit next to you?
我可以坐在你旁边吗?
Hos används också om att vara på besök där någon arbetar.
Jag är hos tandläkaren.
English | 中文
I am at the dentist's office.
我在牙医诊所。
De gjorde ett besök hos doktorn.
English | 中文
They paid a visit to the doctor.
他们去看医生了。
Han är anställd hos Polisen.
English | 中文
He is employed by the Police.
他在警察局工作。
Jobba hos oss!
English | 中文
Work with us!
和我们一起工作吧!
Hos kan dessutom användas mer abstrakt i uttryck om känslor eller egenskaper som någon har.
Det fanns ingen sympati hos honom. Han kände ingen sympati.
English | 中文
There was no sympathy in him.
他没有任何同情心。
Detta är en typisk egenskap hos apan. Det är en typisk egenskap som apan har.
English | 中文
This is a typical trait of the monkey.
这是猴子的一个典型特征。

Mer läsning