Ångra

När man ångrar något, är man ledsen över det och önskar att man inte hade gjort det eller att det inte hade hänt.
Ångra används ofta i de här konstruktionerna:
  • någon + ångrar + något
  • någon + ångrar + att de gjorde något
  • någon + får ångra + något
  • ångra + något + bittert/djupt/dyrt
  • inte ha något att ångra
  • ångra sig

Exempel

Någon ångrar något
Jag ångrade mitt beslut.
English | 中文
I regretted my decision.
我后悔了我的决定。
Hon köpte en tv på rean, men senare ångrade hon köpet.
English | 中文
She bought a TV on sale, but later regretted the purchase.
她在打折时买了一台电视,但后来后悔了这个购买决定。
Dagen efter ångrade han sina ord.
English | 中文
The next day he regretted his words.
第二天,他后悔了自己的话。
Någon ångrar att de gjorde något
Han ångrade att han hade varit så elak.
English | 中文
He regretted being so mean.
他后悔自己曾经如此刻薄。
Jag ångrade att jag inte såg filmen när den gick på bio.
English | 中文
I regretted not seeing the movie when it was showing in the cinema.
我后悔没能在电影院观看那部电影。
Någon får ångra något
Om du inte studerar när du är ung, kommer du att få ångra det när du blir gammal.
English | 中文
If you don't study when you are young, you will regret it when you get old.
如果你年轻时不学习,到老年时你会后悔的。
Det här ska du få ångra!
English | 中文
This you will regret!
这件事你会后悔的!
Ångra något bittert/djupt/dyrt ≈ att ångra något mycket
Hon ångrade bittert sina dåliga beslut.
English | 中文
She bitterly regretted her bad decisions. 她非常后悔自己做出的糟糕决定。
Han ångrade djupt att han hade tappat kontakten med sin familj.
English | 中文
He deeply regretted losing touch with his family.
他深深地后悔失去了与家人的联系。
Ångra sig ≈ känna ånger
Jag tackade ja, men senare ångrade jag mig.
English | 中文
I accepted, but later I regretted it.
我当时接受了,但后来后悔了。

Mer läsning