Böja svenska verb

Svenskans verb går att dela in i grupper efter hur de böjs. Det finns fyra huvudgrupper. När man lär sig nya verb måste man memorera vilken grupp ett verb hör till.

Verbgrupp 1

Verbgrupp 1 är den största gruppen. Mer än hälften av alla verb tillhör verbgrupp 1.
Verben i grupp 1 slutar på -a i grundform. Den del som man sätter ändelserna på, verbstammen, slutar också på -a.
⚠️
Verbstammen är alltid samma form som uppmaningsformen, för uppmaningsformen saknar alltid ändelse. Uppmaningsformen är till exempel prata! eller jobba! Ett annat ord för uppmaningsform är imperativ.
Ändelserna i verbgrupp 1 är -r i presens, -de i preteritum och -t i supinum.

Presens: -r

prata + r = pratar jobba + r = jobbar börja + r = börjar

Preteritum: -de

prata + de = pratade jobba + de = jobbade börja + de = började

Supinum: -t

prata + t = pratat jobba + t = jobbat börja + t = börjat

Verbgrupp 2

Verb i grupp 2 slutar också på a i grundform, men detta a finns inte i verbstammen.
⚠️
Grundform → verbstam
behöva behöv- använda använd- läsa läs-

Presens: -er

Ändelserna är samma som i grupp 1, men eftersom stammen slutar på en konsonant måste man lägga till ett e före presensändelsen. Ändelsen blir alltså -er.
behöv + er = behöver använd + er = använder läs + er = läser

Preteritum: -de

I preteritum sätter man ändelsen direkt på stammen.
behöv + de = behövde använd + de = användde → använde läs + de = läsde → läste

Supinum: -t

Även i supinum sätter man ändelsen direkt på samma stam.
behöv + t = behövt använd + t = användt → använt läs + t = läst
⚠️
Extraregler
 1. Om ett d krockar med en tonlös konsonant (s, f, p, t, k eller x) blir d:et till ett t.
 1. Om det blir två d:n i rad eller t följer d, tar man bort det första d:et.

Verbgrupp 3

Alla verb i grupp 3 slutar på en lång vokal (som inte är a) i grundform. Verbstammen ser likadan ut.
⚠️
Grundform → verbstam
bo bo- tro tro- ske ske-

Presens: -r

I presens sätter man som vanligt på -r.
bo + r = bor tro + r = tror ske + r = sker

Preteritum: -dde

I preteritum och blir vokalen i stammen kort. I ändelserna blir det därför ett extra d och t: -dde och -tt.
bo + dde = bodde tro + dde = trodde ske + dde = skedde

Supinum: -tt

Även i supinum blir vokalen i stammen kort, och det tillkommer ett extra t: -tte.
bo + tt = bott tro + tt = trott ske + tt = skett

Verbgrupp 4

Verbgrupp 4 är svårast att böja. Det är mycket få verb i grupp 4, men många vanliga verb tillhör den här gruppen. Till skillnad från de andra verbgrupperna har de här verben tre olika verbstammar.

Presens: -er

Stam 1 är samma som uppmaningsformen, alltså grundform utan -a.
⚠️
Grundform → verbstam 1
springa spring- flyga flyg- skriva skriv-
Stam 1 används för att bilda presens. I övrigt bildar man presens precis som i verbgrupp 2, genom att lägga till -er.
spring + er = springer flyg + er = flyger skriv + er = skriver

Preteritum:

Verben i grupp 4 har ingen ändelse i preteritum, men de använder en annan verbstam i stället: verbstam 2. Denna stam har ofta en annan vokal än stam 1.
sprang flög skrev

Supinum: -it

I supinum är ändelsen -it, och man använder verbstam 3. Även denna stam har ofta en annan vokal.
sprung + it = sprungit flug + it = flugit skriv + it = skrivit
⚠️
Verbstam 1, 2 och 3
spring-, sprang-, sprung- flyg-, flög-, flug- skriv-, skrev-, skriv-

Mönster för stambyten i verbgrupp 4

Det svåra med verbgrupp 4 är att memorera hur vokalerna förändras mellan de olika stammarna. Här är några mönster:

i-a-u

 • finner, fann, funnit
 • hinner, hann, hunnit
 • sitter, satt, suttit
 • vinner, vann, vunnit

u-ö-u

 • bjuder, bjöd, bjudit
 • skjuter, sköt, skjutit
 • sjunger, sjöng, sjungit

i-e-i

 • blir, blev, blivit
 • stiger, steg, stigit
 • tiger, teg, tigit

ä-a-u

 • bär, bar, burit
 • skär, skar, skurit

a-o-a

 • drar, drog, dragit
 • far, for, farit
 • tar, tog, tagit

å-ä-å

 • gråter, grät, gråtit
 • låter, lät, låtit

a-ö-a eller å-ö-å

 • faller, föll, fallit
 • håller, höll, hållit

o-o-o

 • sover, sov, sovit
 • kommer, kom, kommit

Oregelbundenheter

Som vanligt finns det en hel del verb som inte följer dessa regler. Nästan alla verb följer någon sorts regel, men ibland är det enklare att bara memorera hur det ska heta.
Här är några saker att hålla koll på.

Omljud i verbgrupp 2

I verbgrupp 2 finns en del verb som får ny vokal i stammen på grund av en historisk ljudförändring som kallas omljud. Ofta (men inte alltid) har dessa verb ett j.

Exempel på omljud

 • väljer, valde, valt
 • gör, gjorde, gjort
 • bör, borde, bort
 • sväljer, svalde, svalt
 • sätter, satte, satt

Verb med blandad böjning

Några verb har blandad böjning. Det innebär att de följer böjningsmönster från flera verbgrupper.

Exempel på blandad böjning

 • ryker, rykte/rök, rykt
 • smäller, smällde/small, smällt
 • späder, spädde, spätt
 • ger, gav, gett/givit

Förkortade verb

Vissa verb har längre och kortare former. Den längre formen är formellare eller ålderdomlig, men den visar också logiken bakom böjningen.

Exempel på förkortade verb

 • drager, drog, dragit → drar, drog, dragit
 • tager, tog, tagit → tar, tog, tagit
 • bliver, blev, blivit → blir, blev, blivit

Helt oregelbundna verb

Slutligen har vi några helt oregelbundna verb. Dessa är det också bäst att bara memorera. Lyckligtvis är de mycket vanliga, så man vänjer sig vid dem fort.

Exempel på oregelbundna verb

 • är, var, varit
 • har, hade, haft
 • vet, visste, vetat
 • vill, ville, velat
 • får, fick, fått
 • går, gick, gått

Mer läsning