Det finns eller det är?

När något kan hittas någonstans

Det kan hjälpa att tänka på att finnas är besläktat med finna, som betyder ’hitta’. Något som finns kan alltså hittas. Platsen där det hittas kan både vara konkret (i skogen) och abstrakt (till salu).
Det finns svamp i skogen.
Om man går i skogen kan man finna svamp.
English | 中文
There are mushrooms (to be found) in the forest.
森林里有蘑菇。
Det finns tre universitet i staden.
Om man besöker staden kan man finna tre universitet.
English | 中文
There are three universities (to be found) in the city.
这个城市有三所大学。
Det finns inga lägenheter till salu.
English | 中文
There are no apartments for sale.
没有公寓出售。
Man kan tänka sig många meningar med det finns även med det är, men betydelsen ’finna’ försvinner då. I stället kan man ofta tänka sig en utelämnad som-bisats:
Det är tre universitet i staden. Det är tre universitet som ligger i staden.
English | 中文
There are three universities (situated) in the city.
这个城市有三所大学。
Det är inga lägenheter till salu. Det är inga lägenheter som är till salu.
English | 中文
There are no apartments for sale.
没有公寓出售。
I praktiken blir skillnaden försumbar.

När något existerar

Man måste inte nämna en plats för att använda det finns. Utan plats betyder det bara ’existera’.
Det finns inget bättre sätt att lösa problemet på.
Hur mycket man än letar, går det inte att finna ett bättre sätt att lösa problemet på.
English | 中文
There is (exists) no better way to solve the problem.
没有比这更好的解决问题的方法。
Tror du att det finns utomjordingar? Tror du att utomjordingar existerar?
English | 中文
Do you think that aliens exist?
你认为有外星人吗?
Det finns många anledningar att inte träna. Det existerar många anledningar att inte träna.
English | 中文
There are many reasons not to exercise.
有许多不锻炼的理由。

Som man kan eller måste göra

Tillsammans med ett verb i grundform kan både det finns och det är användas för att uttrycka att man kan eller måste göra något. Det finns uttrycker ofta en möjlighet, och det är ofta en nödvändighet.
Det finns mycket att göra. Det går att hitta många saker som man kan göra.
English | 中文
There is a lot one could do.
有很多事情可以做。
Det är mycket att göra.
Man har många saker som man måste göra.
English | 中文
There is a lot one must do.
有很多事情要做。

Var något är eller existerar i tid eller rum

Verbet vara (presens: är) används ofta för att säga var något är i tid eller rum. I följande exempel tillsammans med hos grannarna, nu och på eftermiddagen.
Dessa meningar kan man ofta formulera om med någon har, utan större betydelseskillnad.
Det är fest hos grannarna. Grannarna har fest.
English | 中文
The neighbors are having a party.
邻居家在开派对。
Det är en halvmeter snö nu. Vi har en halvmeter snö nu.
English | 中文
There is half a meter of snow now.
现在有半米的雪。
Det är två lektioner på eftermiddagen. Vi har två lektioner på eftermiddagen.
English | 中文
There are two lessons in the afternoon.
下午有两节课。
Ibland används är bara för att ange mängder eller antal. Till exempel hur två mått förhåller sig till varandra, avståndet mellan två platser eller tiden mellan två händelser.
Det är tolv månader i ett år. Det går tolv månader på ett år.
English | 中文
There are twelve months in a year.
一年有十二个月。
Det är 123 mil mellan Kiruna och Stockholm.
English | 中文
There are 1,230 km between Kiruna and Stockholm.
基律纳和斯德哥尔摩之间有1230公里。
Det är 30 dagar tills jag tar examen.
English | 中文
It is 30 days until I graduate.
距离我毕业还有30天。
Om platsen är vag eller inte så heltäckande, är ofta det finns det passande valet. Det viktiga här är inte platsen eller tiden, utan att något går att hitta.
Det finns några fläckar med snö, men annars har all snö redan smält bort.
English | 中文
There are some spots of snow, but otherwise, all the snow has already melted away.
有些雪斑,但其他地方的雪已经融化了。
Bor man i det här området finns det en fest att gå på varje kväll om man vill.
English | 中文
If you live in this area, there is a party to go to every night if you want.
如果你住在这个地区,每天晚上都有聚会可以参加,如果你愿意的话。

Det sitter, det ligger, det står

Ibland kan det finns även vara svår att skilja från det plus andra verb. I dessa fall betonar finns också att något kan hittas (finnas) någonstans, medan de andra verben betonar positionen och ställningen. Ibland är skillnaden knappt märkbar.
Det finns mjölk i kylskåpet. Det står tre mjölk i kylskåpet.
English | 中文
There are three milks in the fridge.
冰箱里有三瓶牛奶。
Det finns många sjöar i Stockholmsområdet. Det ligger många sjöar i Stockholmsområdet.
English | 中文
There are many lakes in the Stockholm area.
斯德哥尔摩地区有许多湖泊。
Mälaren ligger i Stockholmsområdet. Mälaren finns i Stockholmsområdet.
English | 中文
Lake Mälaren is located in the Stockholm area.
梅拉伦湖位于斯德哥尔摩地区。

Mer läsning