Kvar eller över?

Kvar och över är ofta utbytbara, men inte alltid.
Här tar jag upp några vanliga betydelser hos båda orden.

Kvar

Kvar har tre huvudsakliga betydelser:
 • på samma plats som innan
 • det finns fortfarande eller det finns mer
 • återstående tid.

På samma plats som innan

När något är på samma plats som det var innan, då är det kvar där.
Jag lämnade kvar datorn på jobbet.
English | 中文
I left the computer at work.
我把电脑留在了工作上。
Står pianot kvar i vardagsrummet?
English | 中文
Is the piano still in the living room?
钢琴还在客厅吗?

Det finns fortfarande eller mer

Om något finns kvar, då finns det fortfarande eller så finns det mer av det.
Hon åt upp all mat och lämnade inget kvar till de andra.
English | 中文
She ate all the food and left nothing for the others.
她把所有的食物都吃光了,没给别人留下什么。
Hur mycket pengar har du kvar?
English | 中文
How much money do you have left?
你还剩下多少钱?
När han hade bakat klart tårtan fanns det tre ägg kvar.
English | 中文
When he had finished baking the cake, there were three eggs left.
他烤完蛋糕后,还剩下三个鸡蛋。
Vanliga ordpar i denna betydelse:
 • finnas kvar
 • ha kvar
 • lämna kvar
 • vara kvar.

Markerar återstående tid

Kvar används också för att markera den tid som återstår tills något börjar eller slutar.
Det är fem minuter kvar tills programmet börjar.
English | 中文
There are five minutes left until the program begins.
离节目开始还有五分钟。
I morgon är det bara ett halvår kvar till min födelsedag.
English | 中文
Tomorrow, it's only six months left until my birthday.
明天距离我的生日只有半年了。

Över

Över har huvudsakliga betydelser:
 • kvar att använda
 • slut eller förbi.

Kvar att använda

Över används när man har använt något, men så finns det mer än man behöver använda. Över är likt kvar i denna betydelse. Skillnaden mot kvar är att över betonar användandet: det finns något kvar att använda till något annat.
Det blev tre byttor glass över efter barnkalaset.
English | 中文
There were three containers of ice cream left over after the children's party.
孩子们的聚会后还剩下了三个盒装冰淇淋。
Har du fem minuter över till mig?
English | 中文
Do you have five minutes to spare for me?
你有五分钟闲暇给我吗?
Blir det några ägg över så att jag kan baka en tårta?
English | 中文
Will there be any eggs left so I can bake a cake?
有剩下的鸡蛋吗,这样我可以烤蛋糕了吗
Detta liknar kvar, men fokus ligger på att det som blir över inte behöver användas till x och kan användas till något annat y.
Hur mycket pengar har du över till mat och hyra?
English | 中文
How much money do you have left for food and rent?
你还有多少钱可以用来买食物和房租?
Vanliga ord par i denna betydelse:
 • bli över
 • få över
 • ha över
 • vara över.

Slut eller förbi

När något är över, kan det också vara slut eller förbi.
Jag ser fram emot att det här mötet ska vara över.
English | 中文
I'm looking forward to this meeting being over.
我期待着这个会议结束。
Nu är julen över.
English | 中文
Now Christmas is over.
现在圣诞节已经结束了。

Mer läsning