Handla eller behandla?

Verben handla och behandla ser lika ut, men de flesta av deras betydelser skiljer sig ganska mycket.

Handla

Verbet handla har huvudsakligen tre betydelser:
  • köpa och sälja saker
  • agera
  • ha som ämne eller vara det viktiga eller intressanta.

Köpa och sälja saker

Handla används om att köpa saker, till exempel mat eller kläder. Ibland ingår det också i betydelsen att man både köper och säljer, till exempel när man pratar om aktier.
Kylskåpet är alldeles tomt. Vi måste gå och handla.
English | 中文
The fridge is completely empty. We have to go shopping.
冰箱里完全没有东西了。我们得去购物。
På fritiden brukar hon handla med aktier.
English | 中文
In her free time, she usually trades stocks.
她平时在空闲时间会买卖股票。

Agera

Handla används också när man aktivt gör något, när man agerar. Ofta säger man hur man handlar, till exempel snabbt, genast eller rätt.
Denna situation är mycket allvarlig. Vi måste handla direkt för att undvika en katastrof.
English | 中文
This situation is very serious. We have to act immediately to avoid a disaster.
这种情况非常严重。我们必须立即采取行动以避免灾难的发生。
Vi fick fatta flera svåra beslut, men de flesta tyckte att vi handlade rätt.
English | 中文
We had to make several difficult decisions, but most people thought we acted correctly.
我们不得不做出几个艰难的决定,但大多数人认为我们采取了正确的行动。

Ha som ämne eller vara det viktiga

I konstruktionen något + handlar + om något pekar handla ut vad som är ämnet eller temat för något, till exempel en bok eller en film. Det kan också peka ut vad som är viktigast eller mest intressant.
Boken handlar om två tjejer som åker ut på äventyr.
English | 中文
The book is about two girls who go on an adventure.
这本书讲述了两个女孩的冒险故事。
Hennes senaste film handlar om en utomjordisk invasion i Norrbotten.
English | 中文
Her latest film is about an alien invasion in Norrbotten.
她的最新电影讲述了一次外星人入侵诺尔博滕的故事。
Vad handlade egentligen första världskriget om?
English | 中文
What was the First World War really about?
第一次世界大战到底是关于什么的?
Våra språkkurser handlar om att få studenten att kunna prata så snabbt som möjligt.
English | 中文
Our language courses are all about getting the student to be able to speak as quickly as possible.
我们的语言课程全力致力于使学生尽快能够说话。

Behandla

Verbet behandla har huvudsakligen fyra betydelser:
  • bete sig på ett visst sätt mot en person
  • vårda
  • göra så att till exempel trä eller tyg blir starkare eller mindre känsligt
  • hantera, diskutera och överlägga.

Bete sig på ett visst sätt mot en person

I konstruktionen någon behandlar något på något sätt betyder behandla att någon är eller beter sig på ett visst sätt mot någon.
De behandlade mig mycket nedlåtande.
English | 中文
They treated me very condescendingly.
他们对我非常居高临下。
Behandla mig inte som ett barn!
English | 中文
Don't treat me like a child!
不要把我当作小孩子对待!
Du behöver tänka på hur du behandlar andra människor.
English | 中文
You need to think about how you treat other people.
你需要考虑一下你如何对待他人。

Vårda

När man talar om sjuka personer eller sjukdomar, betyder behandla att man vårdar personen eller försöker bota eller lindra sjukdomen.
Han behandlade sin lunginflammation med antibiotika.
English | 中文
He treated his pneumonia with antibiotics.
他用抗生素治疗了肺炎。
På sistone har allt fler kliniker börjat behandla patienter på distans.
English | 中文
Lately, more and more clinics have started treating patients remotely.
最近,越来越多的诊所开始远程治疗病人。

Göra så att något blir starkare

Man kan också behandla till exempel trä eller tyg. Då gör man så att träet eller tyget blir starkare eller mindre känsligt mot till exempel vatten.
Det här träbordet är inte behandlat.
English | 中文
This wooden table is untreated.
这张木头桌子没有经过处理。
Gardinerna är behandlade för att de ska vara flamsäkra.
English | 中文
The curtains are treated to be flame resistant.
窗帘经过处理以具备阻燃性。

Hantera, diskutera och överlägga

Den fjärde betydelsen hos behandla är ’hantera, diskutera och överlägga’. I den här betydelsen använder man behandla om ämnen, frågor, ärenden eller liknande.
Hans senaste bok behandlar många viktiga frågor i dagens samhälle.
English | 中文
His latest book addresses many important issues in today's society.
他的最新著作涉及了当今社会中许多重要问题。
Vi behandlar din ansökan inom fem arbetsdagar.
English | 中文
We will process your application within five working days.
我们将在五个工作日内处理您的申请。

Jämförelse av de liknande betydelserna

Behandla:s betydelse ’hantera, diskutera och överlägga’ liknar betydelsen ’ha som ämne’ hos handla, men det är inte riktigt samma sak.
Behandla används när man hanterar och går igenom ett visst ämne för att komma fram till något. Handla pekar bara ut vad ämnet eller temat är. Därför kan handla till exempel inte används om frågor eller ärenden. På samma sätt kan inte behandla användas om personer i en bok.
Boken handlar om tre vänner. Boken behandlar tre vänner.
Boken behandlar flera svåra frågor på ett mycket genomgående sätt. Boken handlar om flera svåra frågor på ett mycket genomgående sätt.
Din ansökan har inte behandlats än. Din ansökan har inte handlats än.
Ibland kan resultatet dock bli detsamma, men de två verben kräver lite olika formuleringar:
I dag ska vi behandla ett viktigt ämne för alla som lär sig främmande språk.
Den här dagen kommer att handla om ett viktigt ämne för alla som lär sig främmande språk.

Mer läsning