Tro eller tycka?

Tycka: ha en åsikt

Tycka använder man om åsikter. Det handlar inte om rätt eller fel, eftersom åsikter är personliga. Ofta använder man positiva eller negativa ord tillsammans med tycka.
Jag tycker att filmen var bra.
English | 中文
I think the movie was good.
我认为电影很好。
Tycker du att de här glasögonen passar mig?
English | 中文
Do you think these glasses suit me?
你觉得这副眼镜适合我吗?
Han tycker att kaffe är godare än te.
English | 中文
He thinks coffee is tastier than tea.
他认为咖啡比茶更美味。

Tro

Tro används ofta om fakta. Då betyder det ungefär ’inte veta säkert’ eller ’vara övertygad’. Det kan också användas om att lita på personer.

Inte veta säkert

Tro används när man inte är helt säker eller när man är övertygad om att något är sant. Det kan också handla om en gissning: man tycker att något är sannolikt – eller troligt.
Jag tror att filmen börjar klockan 8.
English | 中文
I think the movie starts at 8.
我认为电影开始于8点。
Tror du att det blåser på Månen?
English | 中文
Do you think it's windy on the Moon?
你认为月球上有风吗?
Jag tror att kaffe innehåller mer koffein än te, men jag vet inte.
English | 中文
I think coffee contains more caffeine than tea, but I don't know.
我认为咖啡含有比茶多的咖啡因,但我不知道。
Jag tror att Sverige kommer att vinna EM.
English | 中文
I think Sweden will win the European championship.
我认为瑞典会赢得欧洲杯。

Vara övertygad om att något finns

Tro används också om religiös övertygelse eller liknande. Det betyder ungefär ’tro att något existerar’.
Hon tror på Gud.
English | 中文
She believes in God.
她相信上帝。
Tror du på spöken?
English | 中文
Do you believe in ghosts?
你相信鬼吗?

Lita på någon

Tro används också när man litar på någon.
Jag tror på dig. Du klarar det här!
English | 中文
I believe in you. You can do this!
我相信你,你能做到!

Mer läsning