Riktig eller sann?

Adjektiven riktig och sann är ganska lika, och de kan ibland användas nästan likadant. Här får du lära dig vilka olika betydelser de har och hur de används.

Som stämmer med verkligheten

Sann kan beskriva något som stämmer med verkligheten, alltså att något inte är påhittat eller lögn.
Motsatsen är ofta osann, falsk eller oriktig.
Det han säger är inte sant.
English | 中文
What he is saying is not true.
他所说的不是真的。
Är det sant att du bott utomlands?
Stämmer det att du bott utomlands?
English | 中文
Is it true that you've lived abroad?
你曾经住在国外,是吗?
Författaren har tagit inspiration från en sann historia.
English | 中文
The author has drawn inspiration from a true story.
作者从一则真实故事中获得了灵感。

Som inte innehåller fel

Riktig kan beskriva att något är felfritt, korrekt eller rätt.
Är det här svaret riktigt?
Är det här svaret rätt/korrekt?
English | 中文
Is this answer correct?
这个答案是正确的吗
Det är riktigt.
Det stämmer.
English | 中文
That's correct.
那是正确的。

Äkta, egentlig

Både riktig och sann kan beskriva något som är äkta eller egentlig. Motsatsen är ofta falsk.
en sann Cher-älskare
en äkta Cher-älskare
English | 中文
A true Cher lover
一个真正的 Cher 爱好者
ett sant nöje
English | 中文
a true pleasure
真正的快乐
riktig snö
äkta snö
English | 中文
real snow
真正的雪
riktigt guld
äkta guld
English | 中文
real gold
真正的黄金
Ordens betydelse överlappar lite här, men de är sällan utbytbara.
Sann fokuserar på att något har rätt egenskaper så att det verkligen är helt representativt för det som beskrivs. Till exempel måste en sann Cher-älskare alltså ha alla egenskaper som en Cher-älskare har.
Riktig däremot fokuserar på att något verkligen är det någon påstår. Till exempel är riktig snö faktiskt snö, det är inte något annat som har samma egenskaper som snö.
I vissa sammanhang kan riktig användas förstärkande, och då är det någotsånär utbytbart med sann:
Han är en riktig djurvän!
Han är en sann djurvän!
English | 中文
He's truly a lover of animals!
他真的是一个爱动物的人!

Mer läsning