Vänta, invänta, vänta sig och fler liknande ord

Bara medlemmar

Vänta

Verbet vänta används när man talar om att inte göra någonting förrän något händer eller tills någon kommer. Ofta stannar man på samma ställe medan man väntar.
Kan du vänta här medan jag går och handlar?
English | 中文
Can you wait here while I go shopping?
你能在这里等我去买东西吗?

Uttryck med “vänta”

  • vänta barn vara gravid
  • Vänta bara! uttrycker att man är helt säker på att något kommer att hända i framtiden

Vänta på

När man vill specificera vad eller vem man väntar på, används prepositionen .
Jag väntar på bussen.
English | 中文
I am waiting for the bus.
我在等公交车。
Eleverna väntar på sina provresultat.
English | 中文
The students are waiting for their test results.
学生们正在等待他们的考试成绩。
Vi väntar på att det ska sluta regna.
English | 中文
We are waiting for the rain to stop.
我们在等雨停止。

Vänta med

När man vill specificera att man inte gör något omedelbart (= genast, direkt), utan man skjuter upp det till senare, kan man använda prepositionen med i stället.
Vi väntar med att äta tills alla är här.
English | 中文
We wait to eat until everyone is here.
我们等所有人到齐了再吃。
Vi väntar med att bestämma oss tills vi har all information.
English | 中文
We will wait to decide until we have all the information.
我们会等到我们拥有所有信息后再做决定。
Jag väntar med att lägga mig tills han har kommit hem.
English | 中文
I will wait to go to bed until he has come home.
我会等他回家再去睡觉。

Invänta och vänta in

När man väntar på att någon ska komma ikapp, då väntar man in den personen. Ofta kan man säga samma sak med vänta på någon.
Guiden stannade och väntade in oss.
Guiden stannade och väntade på oss.
English | 中文
The guide stopped and waited for us.
导游停下来等着我们。
Invänta är liknande, men det används oftare om saker. Det kan användas om personer, men då låter det lite formellt.
Vi inväntar ett besked från läkarna.
English | 中文
We are awaiting a response from the doctors.
我们在等待医生的答复。

Vänta ut

Vänta ut används när man väntar tills en situation förändras. Ofta har det en känsla av att man står ut (uthärdar). Man kan också vänta ut en person, och då väntar man tills den personen ändrar sitt beteende.
Vi satt under ett träd och väntade ut regnet.
English | 中文
We sat under a tree and waited out the rain.
我们坐在树下等雨停。
Tjuvens taktik var att vänta ut polisen.
English | 中文
The thief's tactic was to wait out the police.
小偷的策略是等待警察离开。

Vänta sig

När man väntar sig något, hoppas man, tycker eller tror att något ska hända. En synonym är förvänta sig.
Du har brutit benet. Vänta dig inte att kunna springa om två veckor.
English | 中文
You have broken your leg. Don't expect to be able to run in two weeks.
你摔断了腿。不要指望两周后就能跑步。

Något väntar

Även saker kan vänta. Det betyder att något kommer eller kommer att hända. En synonym är förestå.
Det väntar en lång vinter.
English | 中文
A long winter is coming.
一个漫长的冬天即将到来。

Mer läsning