Hur eller vad menar du?

Vad menar du används ofta när man inte förstår vad den andra personen säger. Kanske förstår man inte orden, eller så förstår man inte innehållet.
Köjas? Vad menar du?
English | 中文
Köjas? What do you mean?
Köjas?你是什么意思?
Vad menar du med ”slopa kraven”? Ska kraven tas bort helt eller bara sänkas?
English | 中文
What do you mean by "abolish the requirements"? Should the requirements be removed entirely or just lowered?
你说“取消要求”是什么意思?是要完全去掉要求还是只是降低要求?
Hur menar du används ofta när man förstår vad personen säger men inte vad det innebär i praktiken eller hur personen argumenterar.
Sex personer i samma bil? Hur menar du? Ska två sitta fram, tre bak och en i bagaget?
English | 中文
Six people in the same car? How do you mean? Should two sit in the front, three in the back, and one in the trunk?
同一辆车里坐六个人?你是怎么想的?是两个人坐前面,三个人坐后面,还是一个人在后备箱里?
Träffar klockan tre? Hur menar du nu? Du jobbar ju till fem.
English | 中文
Meeting at three o'clock? How do you mean? You work until five.
三点钟见面?你是怎么想的?你工作到五点啊。
⚠️
I praktiken är de två uttryckssätten ganska ofta utbytbara utan någon större förändring. Om man är osäker är det ofta säkrare att välja vad menar du.

Mer läsning