Komma på, komma ihåg eller minnas?

Komma på

När man kommer på något, lyckas man plötsligt att återkalla ett minne. Det kan också betyda att man tänker på en helt ny idé.
Han kunde ordet, men han kunde inte komma på det där och då.
English | 中文
He knew the word, but he couldn’t recall it at that moment.
他知道那个词,但他当时想不起来了。
Jag kommer inte på vad jag lade den.
English | 中文
I can’t remember where I put it.
我想不起来我把它放在哪里了。
Jag kom på ett namn till båten.
English | 中文
I came up with a name for the boat.
我想到了一艘船的名字。
Det finns ingen tydlig motsats.

Komma ihåg

När man kommer ihåg något, har man det lagrat i minnet. Det kan också betyda att man kan återkalla ett minne i stunden.
Jag kommer ihåg alla mina lösenord.
English | 中文
I remember all my passwords.
我记得所有我的密码。
Kom ihåg att stänga kylskåpet!
English | 中文
Remember to close the refrigerator!
记得关上冰箱!
Han blev stressad och fick svårt att komma ihåg hennes namn.
English | 中文
He became stressed and had difficulty remembering her name.
他变得很紧张,记不起她的名字了。
Vi har träffats förut. Kommer du ihåg mig?
English | 中文
We have met before. Do you remember me?
我们以前见过面,你还记得我吗?
Motsatsen är glömma.

Minnas

När man minns något, tänker man tillbaka på det.
Han satt i en stol och mindes gamla tider. tänkte tillbaka på
English | 中文
He sat in a chair and reminisced about old times.
他坐在椅子上,回忆起过去的时光。
Vi minns den bortgångna med saknad.
English | 中文
We remember the departed with sorrow.
我们怀着悲痛缅怀逝者。
I likhet med komma ihåg kan minnas också betyda att man har något lagrat i minnet.
Vi har träffats förut. Minns du mig?
Vi har träffats förut. Kommer du ihåg mig?
English | 中文
Det var många år sedan, så jag minns inte längre.
Det var många år sedan, så jag kommer inte ihåg längre.
English | 中文
It was many years ago, so I don’t remember anymore.
那是很多年前的事了,所以我记不清了。
Jag minns inte var jag lade den.
Jag kommer inte ihåg var jag lade den.
English | 中文
I don’t remember where I put it.
我不记得我把它放在哪里了。
Om jag minns rätt …
English | 中文
If I remember correctly…
如果我没记错的话…
Motsatsen är glömma.

Jämförelse

Alla dessa ord är utbytbara i vissa sammanhang.
Det var många år sedan, så jag kommer inte ihåg längre. Det var många år sedan, så jag minns inte längre.
Jag kommer inte var jag lade den. Jag kommer inte ihåg var jag lade den. Jag minns inte var jag lade den.
Komma ihåg och minnas har i dessa fall i princip samma betydelse, men komma på beskriver att kunna återkalla ett minne i stunden.

Mer läsning