Till, för eller åt?

Skillnaden mellan de tre prepositionerna till, för och åt har ibland med betydelsen att göra. Om man säger skrika till någon betyder det inte samma sak som skrika åt någon.
Ibland har skillnaden med verbet att göra: olika verb kräver olika prepositioner. Om verbet kräver en särskild preposition, måste man lära sig det utantill.
Här följer en översikt över några vanliga mönster.

Till någon

Till används för att uttrycka vem som är mottagare för något som man ger eller säger.
Jag ger en present till dig.
English | 中文
I'm giving a present to you.
我给你一份礼物。
Jag sa till honom att det var en dålig idé.
English | 中文
I told him that it was a bad idea.
我告诉他这是一个坏主意。
Andra verb som används med till är:
 • skänka
 • räcka
 • skicka
 • låna ut
 • sälja
 • ropa
 • skrika
 • skriva.
Jag skänkte en slant till tiggaren.
English | 中文
I gave some money to the beggar.
我给了乞丐一些钱。
Hon ville inte låna ut sin bil till mig.
English | 中文
She didn't want to lend me her car.
她不想把车借给我。
Han skrev ett brev till sin vän.
English | 中文
He wrote a letter to his friend.
他写了一封信给他的朋友。
Till används också för att markera mottagare för annan form av kontakt:
Har du ringt till läkaren?
English | 中文
Have you called the doctor?
你给医生打电话了吗?
Hör av dig till oss om du behöver hjälp!
English | 中文
Get in touch with us if you need help!
如果你需要帮助,请和我们联系!
Hälsa till alla!
English | 中文
Say hello to everyone!
向大家问好!
Någon vinkade till oss från båten.
English | 中文
Someone waved at us from the boat.
有人从船上向我们挥手。

För någon

För har samma betydelse som till, men för används tillsammans med andra verb, till exempel
 • berätta
 • förklara
 • visa
 • nämna
 • avslöja
 • påpeka
 • läsa
 • ljuga
 • skvallra.
Berätta för mig genast!
English | 中文
Tell me right away!
立刻告诉我!
Kan du förklara det här ordet för mig?
English | 中文
Can you explain this word to me?
你能向我解释这个单词吗?
Han har ljugit för oss hela tiden.
English | 中文
He has been lying to us the whole time.
他一直在对我们撒谎。
Avslöja inte ditt lösenord för någon.
English | 中文
Do not reveal your password to anyone.
不要向任何人透露你的密码。

Åt någon

Åt används för att uttrycka vem som mottar hjälp eller någon form av tjänst.
Jag köpte en bok åt honom.
English | 中文
I bought a book for him.
我帮他买了一本书。
Kan du hålla upp dörren åt mig?
English | 中文
Can you hold the door for me?
你能帮我拉开门吗?
Hon lagade cykeln åt mig.
English | 中文
She fixed the bike for me.
她替我修好了自行车。
Åt används också tillsammans med verb som skrika, svära och grimasera för att uttrycka vem handlingen riktar sig mot.
Barnet grimaserade åt de andra barnen.
English | 中文
The child made a grimace at the other children.
这个孩子对其他孩子做了鬼脸。
Jag nickade åt busschauffören.
English | 中文
I nodded at the bus driver.
我向公交车司机点了点头。
De gjorde ett tecken åt oss att vi skulle stanna vid vägkanten.
English | 中文
They made a gesture to us to stop at the roadside.
他们向我们做了一个手势,让我们在路边停下。
Fyllot skrek och svor åt oss. Jämför: Någon skrek till oss från andra sidan viken att isen var tunn.
English | 中文
The drunkard yelled and swore at us.
醉汉冲我们大叫并咒骂。

Mer läsning