Partikelverb med ”an”

Allmänna mönster

Det finns några allmänna mönster för partikelverb med an. Du hittar fler exempel i ordlistan nedan.

När flera saker kommer i kontakt

An används i partikelverb när flera saker kommer i kontakt med varandra, både konkret och bildligt.
Han frågade något som knöt an till den tidigare diskussionen. hade att göra med
English | 中文
He asked something that related to the previous discussion.
他问了一些与之前讨论有关的问题。
Hon slog an en sträng på ukulelen. gjorde så att en sträng lät
English | 中文
She struck a chord on the ukulele.
她在尤克里里上弹了一个弦。

När man ska göra något ansträngande

An används också i partikelverb som innebär något ansträngande.
Det är inte för sent att gripa sig an problemet. börja arbeta för att lösa problemet
English | 中文
It's not too late to tackle the problem.
现在解决问题还不算晚。
Politikerna undviker att ta sig an de svåra problemen. börja arbeta för att lösa de svåra problemen
English | 中文
Politicians avoid tackling the difficult problems.
政治家们避免解决棘手的问题。

Ordlista

I den här listan hittar du olika partikelverb med an. Listan är sorterad i alfabetisk ordning.
Gripa sig an börja arbeta med något
Vi griper oss an uppgiften direkt.
English | 中文
We tackle the task immediately.
我们立即开始处理任务。
Gå an 1. vara okej, duga
Det går inte an att störa grannarna klockan tre på natten.
English | 中文
It's not acceptable to disturb the neighbors at three in the morning.
在凌晨三点打扰邻居是不可接受的。
Jag har ont i knät, men det går an.
English | 中文
My knee hurts, but I can manage.
我的膝盖疼,但我还能应付得来。
2. bråka och var högljudd
Det är omöjligt att läsa medan barnen går an i vardagsrummet.
English | 中文
It's impossible to read while the children make a lot of noise in the living room. 在孩子们在客厅制造噪音的时候,无法阅读。
Komma an bero (på något)
Det kommer inte bara an på mig om vi lyckas eller inte.
English | 中文
It doesn't just depend on me whether we succeed or not.
我们是否成功不仅取决于我一个人。
Lägga an bry sig om
Han lägger sig an på att alltid se bra ut.
English | 中文
He strives to always look good.
他努力让自己看起来总是很好。
Slå an 1. få ett musikinstrument att låta
Gitarristen slog an ett ackord.
English | 中文
The guitarist struck a chord.
吉他手弹了一个和弦。
2. bli uppskattad
Filmen slog inte an på åskådarna.
English | 中文
The movie didn't appeal to the audience.
这部电影没有吸引观众的兴趣。
Ta sig an ta hand om något eller någon
Ingen ville ta sig an uppgiften att städa de gemensamma lokalerna.
English | 中文
No one wanted to take on the task of cleaning the common areas.
没有人想承担清洁公共区域的任务。
De valde att ta sig an gatuhunden.
English | 中文
They chose to take care of the street dog.
他们选择照顾那只流浪狗。

Mer läsning