Ens

Ens betyder ’överhuvudtaget’, ’så mycket som’. Det används ofta i frågor. Det uttrycker då tvivel, ungefär ’Det är det minsta kravet, och jag tror inte att det är uppfyllt’.
Har du köpt en ny telefon? Har du ens råd med det?
English | 中文
Did you buy a new phone? Can you even afford it?
你买了一部新手机?你真的能负担得起吗?
En ny soffa? Har du ens suttit i den gamla?
English | 中文
A new sofa? Have you even used the old one?
一张新沙发?旧的那张你有用过吗?
Kan du ens säga ”hej” på engelska?
English | 中文
Can you even say ”hej” in English?
你到底会不会用英语说个“hej”?
Du ser tveksam ut. Vill du ens se filmen?
English | 中文
You look hesitant. Do you even want to watch the movie?
你看起来有些犹豫。你真的想看这部电影吗?
Du säger att datorn inte fungerar, men har du ens försökt att starta den?
English | 中文
You're saying the computer isn't working, but have you even tried to turn it on?
你说电脑坏了,但你有没有试过开机?
Ens används oftast tillsammans med inte och uttrycker då att något inte är på ett visst sätt trots att det borde vara det i sammanhanget. Här liknar det till och med, men till och med används i meningar utan inte.
Han gillade inte maten. Han åt inte ens upp den.
English | 中文
He didn't like the food. He didn't even finish it.
他不喜欢这道菜,甚至没把它吃完。
Han gillade maten. Han åt till och med en extra portion.
English | 中文
He liked the food. He even had an extra portion.
他喜欢这道菜,他甚至吃了额外的一份。
Hon gillade inte födelsedagspresenten. Hon öppnade inte ens förpackningen.
English | 中文
She didn't like the birthday present. She didn't even open the packaging.
她不喜欢生日礼物,她甚至没打开包装。
Hon gillade födelsedagspresenten. Hon tackade till och med flera gånger.
English | 中文
She liked the birthday present. She even thanked several times.
她喜欢生日礼物,她甚至多次表示感谢。

Med ens

Med ens betyder ’genast, plötsligt, direkt’.
Jag tryckte på knappen och med ens startade datorn.
English | 中文
I pressed the button and immediatly the computer started.
我按了按钮,电脑立刻启动了。
Hon småpratade med några personer på festen och med ens hade hon skaffat flera nya vänner.
English | 中文
She chatted with some people at the party and suddenly she had made several new friends.
她在聚会上和几个人闲聊,突然之间结交了几位新朋友。
När jag hörde vad tv:n kostade, blev jag med ens tveksam om jag tänker köpa den.
English | 中文
When I heard how much the TV cost, I suddenly became hesitant about buying it.
当我听到电视的价格时,我突然对购买它感到犹豫。

Mer läsning