Uttryck med ordet hand

Ge någon fria händer

När man ger någon fria händer, låter man hen bestämma själv hur hen vill göra. Man ger personen frihet att göra som hen vill. Fria händer kan också användas med verben och lämna.
Jag gav honom fria händer att bestämma själv.
English | 中文
I gave him free hands to decide for himself.
我给了他自由裁量权。
Kompisarna fick fria händer att planera hans födelsedagsfest.
English | 中文
His friends were given free rein to plan his birthday party.
他的朋友被给予了自由权去策划他的生日聚会。
Hyresvärden gav oss fria händer att renovera lägenheten som vi ville.
English | 中文
The landlord gave us free rein to renovate the apartment as we wished.
房东给了我们自由去装修我们的公寓。

Ge vid handen

Uttrycket ge vid handen betyder ’visa’ eller ’tyda på’. Det används ofta om undersökningar, utredningar och rapporter.
Undersökningen ger vid handen att många unga anser sig läsa för lite böcker.
English | 中文
The investigation reveals that many young people feel they read too few books.
调查表明,许多年轻人觉得自己读的书太少了。
Enkäten ger vid handen att de flesta kunder inte är nöjda.
English | 中文
The survey reveals that most customers are not satisfied.
调查显示大多数客户不满意。

Ger man någon ett finger tar hen snart hela handen

Uttrycket »Ger man någon ett finger tar hen snart hela handen« används om personer som ofta utnyttjar andra. Om man ger den här personen något, kommer hen att vilja ha mer. Om man hjälper personen, kommer hen att ta för givet att hen ska få mer hjälp i framtiden
Passa dig för att hjälpa henne. Ger man henne ett finger tar hon snart hela handen.
English | 中文
Help her. If you give her an inch, she'll take a mile.
帮助她。如果你给了她一寸,她就会要一里。
Jag skulle inte låna ut pengar till honom. Ger man honom ett finger tar han snart hela handen.
English | 中文
I wouldn't lend him money. Give him an inch and he'll take a mile.
我不会借钱给他。一口气给他,他就会拿走一整个。

Hyra i andra hand

När man hyr i andra hand, bor man i en bostad som någon annan äger eller som någon annan hyr.
Det är svårt att hitta boende i Stockholm, så många hyr i andra hand.
English | 中文
It is difficult to find accommodation in Stockholm, so many rent in second hand.
很难在斯德哥尔摩找到住处,所以很多人租用二手房。

I första hand

I första hand betyder ’som första alternativ’ eller ’främst’. Det som kommer i första hand är viktigast eller mest prioriterat.
Jobb och studier är viktiga, men hälsan kommer i första hand.
English | 中文
Work and studies are important, but health comes first.
工作和学习很重要,但健康首先。
Syftet med uppgiften är i första hand att ni ska lära er hur man skriver insändare.
English | 中文
The purpose of the task is primarily for you to learn how to write letters to the editor.
目的是让你们学习如何写社论。
De nya lägenheterna byggs i första hand för studenter.
English | 中文
The new apartments are primarily built for students.
新的公寓主要是为学生建造的。
För en förälder kommer alltid barnen i första hand.
English | 中文
For a parent, the children always come first.
对于父母来说,孩子总是放在第一位。
Liknande uttryck är i andra hand och i sista hand, som betyder ’som andra alternativ’ respektive ’som sista alternativ; ytterst, egentligen’.
Filmen riktar sig i första hand till barn och i andra hand till deras föräldrar.
English | 中文
This film is primarily aimed at children and secondly at their parents.
这部电影主要针对儿童,其次是他们的父母。
När vi reser sover vi i första hand på hotell och bara i sista hand i bilen.
English | 中文
When we travel, we primarily stay in hotels and only in last resort in the car.
当我们旅行时,我们主要住在酒店,只有在最后才住在车里。
I sista hand är det barnets föräldrar som bestämmer.
English | 中文
In the end, it is the parents of the child who decide.
最后,是孩子的父母做出决定。

Ta hand om

När man tar hand om något, har man ansvar för att ordna eller fixa de. Det kan också vara att sköta något så att det inte blir sämre. När man tar hand om någon, sköter man om och vårdar hen.
Vem har tid att ta hand om det här problemet?
English | 中文
Who has time to take care of this problem?
谁有时间来处理这个问题?
Det är mitt jobb att ta hand om kundklagomål.
English | 中文
It is my job to take care of customer complaints.
我的工作是处理客户投诉。
Ingen tog hand om huset så det förföll.
English | 中文
Nobody took care of the house so it fell into disrepair.
没有人照顾房子,所以它逐渐毁坏。
Han tog ledigt från jobbet för att ta hand om sin sjuka syster.
English | 中文
He took a leave from work to take care of his sick sister.
他请假去照顾他生病的姐姐。
Ta hand om dig själv! ≈ Sköt om dig!
English | 中文
Take care of yourself!
对自己好一点!

Andra uttryck

Det många fler uttryck. Här är en lista över några:
 • få kalla handen
 • göra något med vänster hand
 • ha händerna fulla
 • ha något till hands
 • ha tummen mitt i handen
 • handen på hjärtat
 • hyra i andra hand
 • i första hand
 • i sista hand
 • ligga nära till hands
 • lägga sista handen vid något
 • passa som hand i handske
 • på egen hand
 • på fri hand
 • på tu man hand.

Mer läsning