Arbeta, jobba eller verka?

Göra något mot betalning

Många går upp på morgonen och åker till en arbetsplats där de utför uppgifter mot betalning. Detta kallas arbete eller jobb, och verbet är arbeta eller jobba. Många uppfattar jobba som ett vardagligare ord än arbeta, men orden betyder samma sak.
Han arbetar på en skola. Han jobbar på en skola.
English | 中文
He works at a school.
他在一所学校工作。
Vad arbetar du med? Vad jobbar du med?
English | 中文
What do you do for a living?
你是做什么工作的?
Jobbar du eller pluggar du fortfarande?
Arbetar du eller studerar du fortfarande?
English | 中文
Are you still working or are you studying?
你还在工作还是在学习?

Göra något för att nå ett visst resultat

Arbete och jobb handlar inte alltid om pengar, utan ibland också om resultatet som arbetet eller jobbet ska leda till.
De arbetar för en bättre framtid. De jobbar för en bättre framtid.
English | 中文
They work for a better future.
他们为更好的未来而努力。
Teknikerna arbetar med att lösa problemet. Teknikerna jobbar med att lösa problemet.
English | 中文
Technicians are working to solve the problem.
技术人员正在努力解决这个问题。

Göra något i en viss funktion

Verka används på ett liknande sätt, men hos verka framhävs vanligtvis själva funktionen som en person har.
Hon har verkat som lärare i halva sitt liv.
English | 中文
She has worked as a teacher for half her life.
她做了半辈子的教师。
Han verkade som journalist i olika tidningar.
English | 中文
He worked as a journalist for various newspapers.
他曾在多家报纸担任记者。
I fall där man kan använda arbeta jobba och verka i samma mening, så är verka abstraktare än de andra.
Organisationen verkar för en bättre framtid. ≈ Organisationens mål eller funktion är att främja en bättre framtid
Organisationen jobbar för en bättre framtid. Organisationen arbetar för en bättre framtid. ≈ Organisationen gör saker för att framtiden ska bli bättre
Denna skillnad är ofta obetydlig i praktiken.

Behandla

Arbeta kan också användas i betydelsen ’behandla’, alltså forma ett material.
arbetat guld
arbeta en deg

Övriga betydelser hos verka

Verka har dessutom två betydelser som inte liknar arbeta och jobba så mycket: ’ha en verkan’ och ’ge ett intryck’.

Ha en verkan

Verka kan betyda ’ha en verkan eller effekt’.
Medicinen verkar snabbt. ≈ fungerar
English | 中文
The medicine works quickly.
该药的作用很快。
Musik kan verka avslappnande.
English | 中文
Music can have a relaxing effect.
音乐可以有放松的效果。

Ge ett intryck

Verka kan dessutom betyda ’ge ett intryck’. Detta sätt att använda verka är det vanligaste. Verka kan användas antingen direkt med ett adjektiv eller med ett verb i infinitiv.
⚠️
verka + adjektiv verka + infinitiv
Du verkar lycklig. Du verkar vara lycklig.
English | 中文
You seem happy.
你看起来很高兴。
Han verkar ha glömt vad jag heter.
English | 中文
He seems to have forgotten my name.
他似乎已经忘记了我的名字。
Verka kan också användas i konstruktionen det verkar som + sats.
Det verkar som att han har glömt vad jag heter.
English | 中文
He seems to have forgotten my name.
他似乎已经忘记了我的名字。
Det verkar som att du är lycklig.
English | 中文
It seems that you are happy.
看来你很高兴。
 

Mer läsning