Bör eller borde?

Bara för medlemmar
Bör och borde är presens och preteritum av verbet böra. De används ofta för att uttrycka rekommendationer och gissningar.
Grundform
böra
Presens
bör
Preteritum
borde
Supinum
bort
Grundformen böra och supinumformen bort används mycket sällan.
Bör och borde är lite speciella, för de används inte bara för att uttrycka olika tempus. De används också för att uttrycka olika grad. Om man byter ut bör mot borde i en mening, blir rekommendationen eller gissningen inte lika stark.

I rekommendationer

Bör används för att uttrycka att något är lämpligt. Det är en direkt och stark rekommendation eller uppmuntran.
Rekommenderad dos bör inte överstigas.
Man bör inte åka till kontoret om man är sjuk.
Borde uttrycker i stället en mjukare rekommendation eller bara att något är önskvärt. Det kan också vara en vänlig uppmaning.
Vi borde träffas oftare!
Du borde be din vän om hjälp.
Eftersom borde är preteritum, är det den enda formen som fungerar i dåtid.
Vi borde ha ätit innan vi åkte.

I gissningar

Både bör och borde kan också användas för att uttrycka gissningar, alltså att man tror något.
Vi bör/borde vara framme snart. Jag tror att vi är framme snart.

Bör eller ska?

Ibland kan bör och ska vara lika varandra. I dessa fall handlar bör handlar ofta om vad som är lämpligt, medan ska handlar om tvång eller förpliktelse.
Du bör inte lämna hunden ensam längre än fem timmar. Det är inte lämpligt att lämna hunden ensam längre än fem timmar.
Du ska inte lämna hunden ensam längre än fem timmar. Du får inte lämna inte hunden längre än fem timmar.

Mer läsning