Inte, icke eller ej?

Inte, icke och ej har alla samma betydelse. De negerar en hel sats eller en del av en sats. Därför kallas de också för negationer.

Inte

Inte är den vanligaste negationen. I de flesta fall kan (och bör) man använda inte.
Jag har inte ätit middag än.
English | 中文
I haven't eaten dinner yet.
我还没有吃晚饭。
Vill du inte följa med?
English | 中文
Don't you want to come along?
你不想一起来吗?
Hon läser inte böcker.
English | 中文
She doesn't read books.
她不看书。
⚠️
Inte är 50 gånger så vanligt som icke och 60 gånger så vanligt som ej i svensk media.

Icke

Icke används först och främst i sammansättningar. Icke kan också användas för emfas, särskilt i svar.
Detta är en icke-fråga.
English | 中文
This is a non-issue.
这不是个问题。
Icke-rökare kan också drabbas av lungcancer.
English | 中文
Non-smokers can also suffer from lung cancer.
非吸烟者也可能患上肺癌。
Icke!
English | 中文
No!
不!
Om man byter ut inte mot icke i en vanlig mening, låter det stelt och ålderdomligt.
Vill du inte följa med?
naturligt
Vill du icke följa med?
stelt och ålderdomligt

Ej

Ej används ofta på skyltar och i fasta uttryck.
Sandas ej.
English | 中文
(This road) is not sanded.
(这条路)不撒沙。
Obehöriga äga ej tillträde.
English | 中文
Unauthorized persons have no access.
未经授权的人员不得进入。
Ej i trafik.
English | 中文
Not in service.
不在运行。
Ej godkänd.
English | 中文
Not approved.
未获批准。
Du måste skriva provet, vare sig du vill eller ej. vare sig du vill eller inte
English | 中文
You have to take the test, whether you want to or not.
无论你愿不愿意,你都必须参加考试。
Om man byter ut inte mot ej i andra fall än fasta fraser, kan det låta stelt och formellt.
Jag kan inte komma på festen.
naturligt
Jag kan ej komma på festen.
stelt och formellt

Mer läsning