Lik, lika, likadan eller samma?

Samma

Samma betyder ’inte en annan’. Motsatsen är olika eller annan.
Vi går i samma klass.
English | 中文
We are in the same class.
我们在同一个班级。
De bor i samma hus.
English | 中文
They live in the same house.
他们住在同一栋房子里。
Dina ögon har samma färg som himlen.
English | 中文
Your eyes have the same color as the sky.
你的眼睛和天空有着相同的颜色。

Samma i stället för likadan

Ibland används samma om saker som ser ut på samma sätt, trots att de inte är samma sak. Den här användningen kritiseras ibland, eftersom den kan misstolkas.
Vi har samma T-shirt. likadana T-shirtar
English | 中文
We have the same T-shirt.
我们有同样的T恤衫。
Vi har samma byxor på oss.
likadana byxor
English | 中文
We are wearing the same pants.
我们穿着同样的裤子。

Lik

Lik betyder ’som påminner om något annat’. Om två saker är lika, liknar de varandra.
Lik böjs: lik, likt, lika.
Mamman och dottern är lika.
English | 中文
The mother and the daughter look alike.
妈妈和女儿长得很像。
Tvillingarna är lika som bär.
English | 中文
The twins are as alike as two peas in a pod.
双胞胎长得非常相像。

Lika

Lika betyder att något är av samma sort eller har samma omfattning eller storlek. Även här är motsatsen olika.
Lika böjs inte.
Reglerna är lika för alla.
English | 中文
The rules are the same for everyone.
规则对所有人都是一样的。
Vi delade tårtan i lika delar.
English | 中文
We divided the cake into equal parts.
我们把蛋糕分成了相等的部分。
Det står lika.
English | 中文
It's a tie.
比赛打成平局了。
Lika lön för lika arbete.
English | 中文
Equal pay for equal work.
同工同酬。
Vi tycker för det mesta lika.
English | 中文
We mostly agree.
我们大多数时候意见一致。

Är lika med

Lika används ofta i uttrycket vara lika med, som används inom matematiken. Där är motsatsen inte vara lika med.
Ett plus ett är lika med två.
English | 中文
One plus one equals two.
一加一等于二。

Likadan

Likadan betyder att något eller någon är eller ser ut på samma sätt som något annat. Likadan betyder ofta att likheten är (nästan) identisk. Motsatsen är annorlunda.
Likadan böjs: likadan, likadant, likadana.
Vi har likadana T-shirtar.
English | 中文
We have identical T-shirts.
我们有同样的T恤衫。
Hon har köpt en likadan bil som jag har.
English | 中文
She has bought the same kind of car as I have.
她买了和我一样的车。
Vi bor inte i samma hus, men vi bor i likadana hus.
English | 中文
We don’t live in the same house, but we live in identical houses.
我们不住在同一栋房子里,但我们住在完全相同的房子里。
Vi har exakt likadana glasögon.
English | 中文
We have exactly identical glasses.
我们有完全一样的眼镜。
Mamman och dottern är likadana. Både är lika generösa.
English | 中文
The mother and daughter are identical. Both are equally generous.
妈妈和女儿长得一模一样。两者同样慷慨。

Mer läsning