Prova eller pröva?

Verben prova och pröva är ibland utbytbara, ibland inte. Så här tenderar vi att använda dem, men det är inte ovanligt att man hör prova där man annars hade förväntat sig pröva.

Använda på prov

Prova och pröva används båda i betydelsen ’använda på prov’, alltså att testa använda något kanske för första gången.
I morse provade jag vår nya kaffebryggare. I morse prövade jag vår nya kaffebryggare.
English | 中文
This morning, I tried our new coffee maker.
今天早上,我试用了我们的新咖啡机。
Har du provat det nya tv-spelet än? Har du prövat det nya tv-spelet än?
English | 中文
Have you tried the new video game yet?
你尝试过新的电子游戏了吗?

Prova om det passar

När man pratar om kläder eller liknande saker, brukar man använda prova. Man provar något för att se om det passar.
Provade du byxorna innan du köpte dem?
English | 中文
Did you try on the pants before you bought them?
你在购买这条裤子之前试穿过吗?
Jag provade 43:orna, men de var för små.
English | 中文
I tried size 43, but they were too small.
我试穿了43码,但它们太小了。

Pröva någots kvalitet

Pröva används ofta om att utsätta mer abstrakta saker för prov. Man prövar någons kunskaper, någons lojalitet, effekten av något och så vidare. När man prövar något, bedömer man dess kvalitet.
I testets andra del prövas elevens ordkunskap.
English | 中文
In the second part of the test, the student's vocabulary is tested.
在测试的第二部分,学生的词汇量会得到考验。
I dessa svåra stunder prövas vår vänskap.
English | 中文
In these difficult moments, our friendship is put to the test.
在这些困难的时刻,我们的友谊会受到考验。
Köp en lott och pröva lyckan.
English | 中文
Buy a lottery ticket and try your luck.
买一张彩票,试试手气。

Pröva en lösning

Pröva säger man också när man försöker använda något för att lösa ett problem. Man prövar en lösning.
– Jag får inte upp syltburken. – Har du prövat med en sked?
English | 中文
"I can't open the jam jar."
"Have you tried using a spoon?"
"我打不开果酱罐。"
"你试过用勺子吗?"
– Min dator har hängt sig. – Har du prövat att starta om den?
English | 中文
"My computer has frozen."
"Have you tried restarting it?"
"我的电脑死机了。"
"你试过重启它吗?"

Mer läsning