Frastyper

Det är praktiskt att tala om ordklasser när man beskriver enskilda ord. Men när man ska beskriva hur orden bildar satser och meningar, märker man orden bildar naturliga grupper. Dessa grupper kallas för fraser.

Man kan dela in fraserna i olika typer utifrån vilken form de har. Vanligtvis utgår man ifrån vilket det mest centrala ordet i frasen är, det så kallade huvudordet.

Några vanliga frastyper:

  • adjektivfras

  • prepositionsfras

  • adverbfras

  • verbfras

När man bildar meningar, talar man ofta om vilken funktion olika fraser har i satsen. Då talar oftast om satsdelar. En nominalfras (form) kan till exempel vara subjekt eller objekt (funktioner) i en sats.