Åtanke eller baktanke?

Åtanke

När man har något i åtanke, kommer man ihåg något eller tänker på något när man gör något annat.
Ha detta i åtanke när du fyller i blanketten.
English | 中文
Keep this in mind when filling out the form.
当你填写表格时,请记住这一点。
Han gillar inte sport. Det kan vara bra att ha i åtanke när du pratar med honom.
English | 中文
He doesn't like sports. It might be good to keep in mind when talking to him.
他不喜欢运动。当你和他交谈时,记住这一点可能是有好处的。

Baktanke

När man har en baktanke (eller baktankar) med något, har man en hemlig avsikt med att göra något. Ofta är det något som man själv tjänar på.
Hon hade en baktanke när hon hjälpte oss.
English | 中文
She had an ulterior motive when she helped us.
她在帮助我们时有别有用心的动机。
Jag hade inga baktankar när jag bjöd med honom.
English | 中文
I had no hidden agenda when I invited him along.
当我邀请他一起时,我没有任何别有用心的动机。
Man kanske också göra något med baktanken att + sats/infinitivfras. Då gör man det med just en sådan hemlig, extra avsikt. Det behöver inte vara något man själv tjänar på.
Hon hintade om att hon skulle kliva upp tidigt med baktanken att gästerna skulle inse att de borde gå hem.
English | 中文
She hinted that she would get up early with the ulterior motive that the guests would realize they should go home.
她暗示说她会早起,但实际上是想让客人意识到他们该回家了。
Jag satt dem vid samma bord med baktanken att de skulle bli vänner.
English | 中文
I seated them at the same table with the ulterior motive that they would become friends.
我把他们安排在同一张桌子旁,目的是希望他们成为朋友。
Att sol-och-våra någon är att inleda en relation med någon med baktanken att ta pengar eller saker från hen.
English | 中文
“Sol-och-våra” means to initiate a relationship with someone with the ulterior motive of taking their money or belongings.
“Sol-och-våra”意为以别有用心的动机与某人建立关系,以便占取他们的金钱或物品。

Mer läsning