gälla

Fråga:

动词「gälla」是什么意思?

Svar:

「gälla」主要有四个意思。

röra

「gälla」有「适用」的意思。

Den här regeln gäller inte dig.
这条规定对你不适用。

Den här principen gäller alltid.
这项原则始终适用。

vara viktigt

「gälla」有「重要」、「一定要」的意思,主要是「重要做某事」、「一定要做某事」。

Det gäller att skilja sanning från lögn.
分清真相与谎言是很重要的。

vara giltig

「gälla」还表示「有效」。

Den här biljetten gäller i tre månader.
这张票在三个月内有效

gäller inte längre
已过期

vara inne, mest omtyckt

一个非正式的用法是「流行、时髦」。

Det är rött som gäller i år.
今年流行红色。
Stäng meny