förutom 与 utom

问题

「förutom」和「utom」怎么区分?

回答

「förutom」和「utom」看起来比较像,用法也相似。

介词「förutom」有两个意思,但是都经常翻译成「在……之外」或「除……之外」。第一个意思等于瑞典语的「med undantag av」,第二个等于「utöver」。我们看看些例子吧。

med undantag av

Ingen gillar honom förutom jag.
除我之外,没人喜欢他。

Hon ändrade allt förutom rubriken.
除了标题之外,她一切都变了。

utöver

Förutom en resväska och sängkläder så har jag ingenting.
除了行李被褥之外,我一无所有。

Vilka språk kan du förutom engelska?
除英语之外你还懂什么语言?

介词「utom」也有两个意思。第一个意思和「förutom」相似,就是「med undantag av」的意思。有时候「utom」还有「utöver」的意思,可是这种情况比较少,所以「förutom」作「utöver」的意思时,一般不能和「utom」通用。

med undantag av

Ingen gillar honom utom jag.
除我之外,没人喜欢他。

Hon ändrade allt utom rubriken.
除了标题之外,她一切都变了。

第二个意思是「外」,就是说「inom」 的反义词。

「外」

utom synhåll
看不见,在视野之外

utom dörren = utanför dörren
门外

还有一些比较固定的表达方式,例如「utom allt tvivel,无疑」、「utom all fara,脱离危险」以及「utom sig,绝望、心碎」。
Stäng meny